Samorząd gminny. Nadzór nad działalnością gminną. Komentarz

Praktyczne omówienie nowelizacji przepisów ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością gminną. Komentarz pozwoli zapoznać się z wybranymi tezami orzecznictwa do art. 85-102a, szczegółowo omawia procedurę nadzorczą w samorządzie gminnym. Każdy artykuł zawiera praktyczne ujęcie najważniejszych kwestii oraz odpowiedzi na trudne […]

Czytaj więcej

Pomoc społeczna. Świadczenia pieniężne. Komentarz

Od 1.1.2017 r. obowiązują zmiany dotyczące przyznawania zasiłków stałych w postępowaniu w sprawie ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Praktyczny komentarz wraz z wybranymi tezami orzecznictwa do art. 37–43, 53a oraz 92 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz omówienie procedury postępowania w […]

Czytaj więcej

Uproszczone procedury w zamówieniach na usługi społeczne

Publikacja przedstawia zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), dotyczące zamówień na usługi społeczne (m.in.: zdrowotne, edukacyjne, usługi socjalne, administracyjne, prawne). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie […]

Czytaj więcej

Karta Nauczyciela. Komentarz

Komentarz zapoznaje z najnowszymi zmianami, które weszły w życie 1.1.2017 r., 1.3.2017 r., dotyczącymi pracy nauczycieli i wychowawców, w związku z reformą systemu oświaty. Publikacja pozwoli zapoznać się z podstawami prawnymi stosunku i organizacji pracy, m.in.: sposobem nawiązania i wygaśnięciem stosunku pracy. Autorzy kompleksowo opisują zagadnienia będące przedmiotem najnowszej nowelizacji Karty Nauczyciela. Komentarz adresowany jest […]

Czytaj więcej

Instrukcje księgowe i podatkowe 2017

Zawiera zaktualizowaną na 1.1.2017 r. politykę rachunkowości, a także uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach dotyczące, m.in.: Jednolitego Pliku Kontrolnego, klasyfikacji środków trwałych oraz stawki minimalnej odliczenia VAT. Poradnik odpowiada na pytania jak przygotować lub zaktualizować politykę rachunkowości, jak powinien wyglądać obieg dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego, a także jakie […]

Czytaj więcej

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

1. Jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków, zawierająca:liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań,bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania,najnowsze zmiany w przepisach ustawy wprowadzone ustawą z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, […]

Czytaj więcej

Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach

1. Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy o petycjach i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o skargach i wnioskach. Zawiera:szczegółowe omówienie zasad sporządzania, wnoszenia i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków;wyczerpującą analizę zasad rozróżniania petycji, skarg i wniosków oraz praktycznych konsekwencji z tym związanych;szczegółowe omówienie problemów związanych z rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków przez organy stanowiące […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła od 28.7.2016 r. szereg daleko idących zmian w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych.Książka stanowi swoistego rodzaju przewodnik po zmianach – „ściągę” dla tych, którzy udzielają zamówień i ubiegają się o nie na co dzień. Atutem książki jest ukazanie w niej zmian i porównanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych […]

Czytaj więcej

Procedura kierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej (art. 54–66 ustawy o pomocy społecznej)

W książce omówiono procedury postępowania w sprawie ustalenia prawa do skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej, najczęściej występujące trudności z tym związane oraz gotowe rozwiązania takich sytuacji. Wyjaśniono trudności związane z przyznawaniem prawa do świadczeń z pomocy społecznej (przesłanki przyznania świadczenia oraz wyboru odpowiedniej placówki, zgoda na pobyt w domu pomocy społecznej osoby wymagającej […]

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych medycznych

Poradnik uwzględnia zmianę z 4.8.2016 r. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (uwzględniono ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać w maju 2018 r.).Książka omawia jak bezpiecznie przechowywać dokumentację medyczną, także po zakończeniu działalności przez lekarza lub pielęgniarkę. Wyjaśnia jak budować bezpieczeństwo […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności