Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są istotne dla systemu zamówień publicznych w instytucjach kultury. Poradnik odpowiada, m.in.: jak poprawnie określić przedmiot zamówienia, czy dana dostawa lub usługa może zostać zakwalifikowana do zakresu działalności kulturalnej, jak poprawnie oszacować wartość przedmiotu zamówienia, aby nie spotkać się z zarzutem zaniżenia wartości zamówienia, jaka zmieniła się […]

Czytaj więcej

Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawne. Komentarz

Omówienie najnowszych zmian w ustawie z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), które weszły w życie w lipcu 2017 r. Zmiany dotyczą, m.in.: procedury wydawania, cofania i odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego w gminie. Publikacja podzielona jest na części zawierające praktyczny komentarz, tezy z orzecznictwa, odpowiedzi na pytania oraz praktyczne […]

Czytaj więcej

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) z 7.7.2017 r., dotyczącą postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz ustawy z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28.4.2017 r. Poradnik odpowiada, m.in.: jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji na drodze postępowania […]

Czytaj więcej

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego. Komentarz

Omówienie przepisów ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) odnoszących się do procedury sporządzania studium, z szczegółowym uwzględnieniem zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego województw oraz strategii rozwoju gmin. Komentarz zawiera również zestawienie orzecznictwa oraz najczęściej zadawanych […]

Czytaj więcej

Samorząd gminny. Nadzór nad działalnością gminną. Komentarz

Praktyczne omówienie nowelizacji przepisów ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), dotyczących sprawowania nadzoru nad działalnością gminną. Komentarz pozwoli zapoznać się z wybranymi tezami orzecznictwa do art. 85-102a, szczegółowo omawia procedurę nadzorczą w samorządzie gminnym. Każdy artykuł zawiera praktyczne ujęcie najważniejszych kwestii oraz odpowiedzi na trudne […]

Czytaj więcej

Pomoc społeczna. Świadczenia pieniężne. Komentarz

Od 1.1.2017 r. obowiązują zmiany dotyczące przyznawania zasiłków stałych w postępowaniu w sprawie ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Praktyczny komentarz wraz z wybranymi tezami orzecznictwa do art. 37–43, 53a oraz 92 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz omówienie procedury postępowania w […]

Czytaj więcej

Uproszczone procedury w zamówieniach na usługi społeczne

Publikacja przedstawia zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), dotyczące zamówień na usługi społeczne (m.in.: zdrowotne, edukacyjne, usługi socjalne, administracyjne, prawne). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie […]

Czytaj więcej

Karta Nauczyciela. Komentarz

Komentarz zapoznaje z najnowszymi zmianami, które weszły w życie 1.1.2017 r., 1.3.2017 r., dotyczącymi pracy nauczycieli i wychowawców, w związku z reformą systemu oświaty. Publikacja pozwoli zapoznać się z podstawami prawnymi stosunku i organizacji pracy, m.in.: sposobem nawiązania i wygaśnięciem stosunku pracy. Autorzy kompleksowo opisują zagadnienia będące przedmiotem najnowszej nowelizacji Karty Nauczyciela. Komentarz adresowany jest […]

Czytaj więcej

Instrukcje księgowe i podatkowe 2017

Zawiera zaktualizowaną na 1.1.2017 r. politykę rachunkowości, a także uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach dotyczące, m.in.: Jednolitego Pliku Kontrolnego, klasyfikacji środków trwałych oraz stawki minimalnej odliczenia VAT. Poradnik odpowiada na pytania jak przygotować lub zaktualizować politykę rachunkowości, jak powinien wyglądać obieg dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego, a także jakie […]

Czytaj więcej

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

1. Jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków, zawierająca:liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań,bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania,najnowsze zmiany w przepisach ustawy wprowadzone ustawą z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych