Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018

Uwzględnia najnowszą zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 2.9.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dokonane nowelami z 25.1.2017 r., 14.3.2017 r., 21.7.2017 r. Poradnik przedstawia zmiany, które wnoszą obszerne nowelizacje do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, porady ekspertów na najczęściej zadawane pytania, a także […]

Czytaj więcej

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz

• Praktyczny komentarz do ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697), uwzględniający najnowsze zmiany z 9.3.2017 r. Wzbogacony o liczne wzory dokumentów i decyzji niezbędnych do działania każdej jednostki pomocy społecznej. • Publikacja odpowiada praktycznie na pytania dotyczące, m.in.: form pieczy zastępczej, zadań jednostki […]

Czytaj więcej

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

• Nowelizacja przepisów od 1.7.2017 r. wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła”, w podziale na odpowiednie frakcje. Komentarz omawia najważniejsze zmiany dotyczące „kolorowej reformy”, w tym m.in.: założenia dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, obowiązki podmiotów które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadów komunalnych. • Praktyczna publikacja odpowiada na szereg […]

Czytaj więcej

Wycinka drzew i krzewów. Procedura administracyjna

• Nowe przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r. w procedurze administracyjnej dotyczące wycinki budzą wiele wątpliwości i kontrowersji. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy drzewa lub krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych lub w granicy nieruchomości mających różnych właścicieli. • Poradnik omawia szczegółowo problematykę dotyczącą, m.in.: nowej procedury zgłoszeniowej, pojęcia tzw. „milczącej zgody”, nakładania kar. […]

Czytaj więcej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – na usługi lub dostawy i roboty budowlane

• Zamawiający powinien dokonać opisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Poradnik wskazuje, jak poprawnie sporządzić SIWZ na roboty budowlane o wartości mniejszej od progu unijnego oraz na co zwrócić uwagę kompletując wymagane załączniki. • Publikacja odpowiada […]

Czytaj więcej

Kodeks pracy. Komentarz

• Komentarz pozwoli zapoznać się z najnowszymi zmianami w prawie pracy, które weszły w życie 1.9.2017 r. Dodatkowo omówione, m.in.: zmiany dotyczące wpływu nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego, konieczności przesunięcia urlopu oraz niemożności wykorzystania urlopu, a zmiany dotyczące zawarcia trzeciej umowy na czas określony. • Publikacja zawiera bogate orzecznictwo polskich sądów oraz Trybunału […]

Czytaj więcej

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych

• Uwzględnienia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany z 2.9.2017 r. w przepisach o finansach publicznych, dotyczące środków europejskich i zasad ich zwrotu, uchylenia obowiązku sporządzania sprawozdań dotyczących wydatków strukturalnych. • Komentarz w praktyczny sposób pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi, m.in.: odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej JST, kompetencjami zarządu JST w zakresie zmiany uchwały budżetowej i […]

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne. Świadczenia dla opiekunów. Komentarz

• Praktyczny komentarz z wybranymi tezami orzecznictwa do art. 16, 16a, 17, 17a i 17b ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.). Omówienie procedury postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz występujących trudności z tym związanych. • Publikacja odpowiada […]

Czytaj więcej

Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych

Publikacja prezentuje czynności, które musi podjąć Administrator Bezpieczeństwa Informacji, przyszły Inspektor Ochrony Danych, wspierając Administratora Danych Osobowych, aby do 25.5.2018 r. organizacja była gotowa na wejście w życie przepisów ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. Pozycja przygotowana w celu omówienia zagadnień organizacyjnych, technicznych i prawnych, które należy brać pod uwagę przygotowując organizację do RODO, […]

Czytaj więcej

Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Poradnik omawia zmiany, które weszły w życie 1.6.2017 r. do ustawy z 14.6.1960 r. –Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), dotyczące bezpośrednio procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nowelizacja KPA wprowadzają nowe elementy upraszczające postępowanie. Poradnik odpowiada na pytania dotyczące, m.in.: ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeznaczenia gruntów […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności