Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Zmiany, które weszły w życie 1.9.2017 r. w przepisach o gospodarce nieruchomościami dotyczą, m.in.: zapewnienia przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, w tym wprowadzenia nowych możliwości zawarcia bez przetargu umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Komentarz szeroko omawia problematykę gospodarki nieruchomościami, w związku z wprowadzonymi zmianami. […]

Czytaj więcej

Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352) wprowadza szereg zmian w dotychczasowym rozumieniu dostępu do informacji publicznej. Komentarz szczegółowo omawia nowe kwestie dotyczące, m.in.: zmian definicji „informacji publicznej”, celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zakresu podmiotowego prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, czy zasady odstąpienia […]

Czytaj więcej

Wiek emerytalny po zmianach 1.10.2017 r.

Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), która przywraca niższy wiek emerytalny, tj.: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, tym samym likwidują poprzednią reformę emerytalną, zmierzającą do podniesienia powszechnego wieku emerytalnego […]

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje. Komentarz

Reforma postępowania administracyjnego wprowadzona ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) spowodowała liczne zmiany w KPA. Nowelizacja objęła także zasady wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym. Publikacja omawia procedurę dotyczącą wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie. Komentarz […]

Czytaj więcej

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018

Uwzględnia najnowszą zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 2.9.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dokonane nowelami z 25.1.2017 r., 14.3.2017 r., 21.7.2017 r. Poradnik przedstawia zmiany, które wnoszą obszerne nowelizacje do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, porady ekspertów na najczęściej zadawane pytania, a także […]

Czytaj więcej

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz

• Praktyczny komentarz do ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697), uwzględniający najnowsze zmiany z 9.3.2017 r. Wzbogacony o liczne wzory dokumentów i decyzji niezbędnych do działania każdej jednostki pomocy społecznej. • Publikacja odpowiada praktycznie na pytania dotyczące, m.in.: form pieczy zastępczej, zadań jednostki […]

Czytaj więcej

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

• Nowelizacja przepisów od 1.7.2017 r. wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła”, w podziale na odpowiednie frakcje. Komentarz omawia najważniejsze zmiany dotyczące „kolorowej reformy”, w tym m.in.: założenia dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, obowiązki podmiotów które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadów komunalnych. • Praktyczna publikacja odpowiada na szereg […]

Czytaj więcej

Wycinka drzew i krzewów. Procedura administracyjna

• Nowe przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r. w procedurze administracyjnej dotyczące wycinki budzą wiele wątpliwości i kontrowersji. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy drzewa lub krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych lub w granicy nieruchomości mających różnych właścicieli. • Poradnik omawia szczegółowo problematykę dotyczącą, m.in.: nowej procedury zgłoszeniowej, pojęcia tzw. „milczącej zgody”, nakładania kar. […]

Czytaj więcej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – na usługi lub dostawy i roboty budowlane

• Zamawiający powinien dokonać opisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Poradnik wskazuje, jak poprawnie sporządzić SIWZ na roboty budowlane o wartości mniejszej od progu unijnego oraz na co zwrócić uwagę kompletując wymagane załączniki. • Publikacja odpowiada […]

Czytaj więcej

Kodeks pracy. Komentarz

• Komentarz pozwoli zapoznać się z najnowszymi zmianami w prawie pracy, które weszły w życie 1.9.2017 r. Dodatkowo omówione, m.in.: zmiany dotyczące wpływu nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego, konieczności przesunięcia urlopu oraz niemożności wykorzystania urlopu, a zmiany dotyczące zawarcia trzeciej umowy na czas określony. • Publikacja zawiera bogate orzecznictwo polskich sądów oraz Trybunału […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności