Kodeks karny. Komentarz

Od 1.6.2017 r. weszła w życie zmiana, która dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, a także zapewnienia możliwości skutecznego oraz rzeczywistego stosowania przez organy procesowe reakcji karnej w sprawach o wykroczenia poprzez wydłużenie terminów przedawnienia karalności tych czynów. Komentarz wzbogacony o najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz znowelizowany […]

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

Świadczenia rodzinne są zagadnieniem priorytetowym dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. Przepisy w tej materii ulegały częstym zmianom, m.in.: ustawą z 7.7.2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), co spowodowało liczne trudności w ich interpretacji. Poradnik omawia procedurę postępowania w sprawie […]

Czytaj więcej

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych

Od 25.5.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych. Komentarz ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń unijnego rozporządzenia, m.in.: obowiązków administratora danych osobowych, obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, […]

Czytaj więcej

Gospodarka nieruchomościami w gminie. Kluczowe problemy prawne

Pozycja zwraca uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, a także czynności podejmowane przez JST w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości, które objęte są głównie zakresem znowelizowanej we wrześniu 2017 r. ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Publikacja odpowiada praktycznie na pytania dotyczące gospodarki nieruchomościami […]

Czytaj więcej

Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

Najbardziej aktualna i kompleksowa publikacja z zakresu środków trwałych i oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach finansów publicznych. Poradnik zawiera ponad 80 praktycznych odpowiedzi na pytania, m.in.: z zakresu wyceny, ewidencji, inwentaryzacji amortyzacji oraz klasyfikacji środków trwałych. Pozycja uwzględnia zmiany obowiązującej klasyfikacji środków trwałych w obszarze tytułów grupowania oraz zakresu grup, zmian kodów grup, […]

Czytaj więcej

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Komentarz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Jako akt prawa miejscowego powinien spełniać szereg wymogów określonych w ustawie 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073). Stosując zasadę proporcjonalności, organy gminy mogą w tworzonym planie, m.in.: ograniczać uprawnienia właścicieli w celu pełniejszej realizacji innych wartości, które […]

Czytaj więcej

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Zmiany, które weszły w życie 1.9.2017 r. w przepisach o gospodarce nieruchomościami dotyczą, m.in.: zapewnienia przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, w tym wprowadzenia nowych możliwości zawarcia bez przetargu umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Komentarz szeroko omawia problematykę gospodarki nieruchomościami, w związku z wprowadzonymi zmianami. […]

Czytaj więcej

Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352) wprowadza szereg zmian w dotychczasowym rozumieniu dostępu do informacji publicznej. Komentarz szczegółowo omawia nowe kwestie dotyczące, m.in.: zmian definicji „informacji publicznej”, celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zakresu podmiotowego prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, czy zasady odstąpienia […]

Czytaj więcej

Wiek emerytalny po zmianach 1.10.2017 r.

Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), która przywraca niższy wiek emerytalny, tj.: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, tym samym likwidują poprzednią reformę emerytalną, zmierzającą do podniesienia powszechnego wieku emerytalnego […]

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje. Komentarz

Reforma postępowania administracyjnego wprowadzona ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) spowodowała liczne zmiany w KPA. Nowelizacja objęła także zasady wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym. Publikacja omawia procedurę dotyczącą wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie. Komentarz […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności