Polityka rachunkowości 2018

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, opierając się o przepisy funkcjonujące od stycznia 2018 r. Publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku […]

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w sektorze publiczny

Treści zawarte w strefie RODO ułatwiają realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw Inspektorzy Ochrony Danych znajdą gotowe rozwiązania. Poradnia ekspercka W ramach modułu działa poradnia. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym. Strefa RODO zawiera następujące typy […]

Czytaj więcej

Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz

Jest to najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy na rynku komentarz dotyczący tematyki spółdzielni mieszkaniowych, wzbogacony o najnowsze zmiany legislacyjne. Jest to systemowe opracowanie tematu: prawo spółdzielcze; ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz jest wydany w dwóch tomach: W tomie VI A poruszono m.in. następujące zagadnienia: statut spółdzielni, zakładanie spółdzielni, prawa i obowiązki członków spółdzielni, organy spółdzielni, gospodarka […]

Czytaj więcej

Prawo dostępu do dóbr publicznych

Zamiarem autora było wykazanie instytucji prawa dostępu do dóbr publicznych, która gwarantuje administrowanym czerpanie korzyści z przedmiotów przeznaczonych do używania na zewnątrz struktur administracyjnych, tj. dóbr w użyciu zewnętrznym. Na podstawie analizy obowiązującego ustawodawstwa omówiono powszechny dostęp do dóbr publicznych, korzystanie szczególne, korzystanie zakładowe oraz korzystanie z infrastruktury przedsiębiorstw sieciowych. Wyodrębnione modele dostępu zostały zdefiniowane […]

Czytaj więcej

„Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa

Książka jest przydatnym źródłem wiedzy dla praktyków i teoretyków prawa zajmujących się jawnością życia publicznego lub ochroną informacji: sędziów, adwokatów, radców prawnych, legislatorów, urzędników państwowych i samorządowych. Pierwszy rozdział zakłada refleksję nad istotą prawa do informacji, czyli wskazanie jego minimalnej treści, co do której ukształtowała się powszechna aprobata w państwach demokratycznych. Drugi rozdział ma dość […]

Czytaj więcej

Fundusz sołecki – przepisy prawne i zasady wdrożenia

Książka stanowi kompleksowe opracowanie zawierające w jednym miejscu uwarunkowania prawne powoływania oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych (sołectw) w gminie jak również formy praktycznego zastosowania funduszu sołeckiego jako narzędzia aktywizacji mieszkańców. Niniejsza publikacja to praktyczny poradnik przedstawiający: 1) sposób powoływania jednostek pomocniczych, ich organizacji i funkcjonowania 2) uwarunkowania prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego 3) powoływanie funduszu sołeckiego 4) […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – luty 2018

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w lutym 2018 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 22 463 aktów prawnych (w tym: 875 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 19 738 aktów prawa miejscowego) oraz 15 831 orzeczeń (w tym 14 735 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę […]

Czytaj więcej

Nowe prawo wodne. Najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Najnowsze wyjaśnienia oraz komentarze do przepisów wprowadzonych przez ustawę z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Szczegółowe omówienie zmian w zakresie gospodarki wodnej, które weszły w życie od 1.1.2018 r. Zawiera wiele praktycznych odpowiedzi na pytania dotyczących, m.in.: struktury i zadań nowego podmiotu „Wody Polskie”, wydzielania terytoriów kąpielisk i wód […]

Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

Reforma postępowania administracyjnego wprowadzona ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) spowodowała liczne zmiany w KPA. Nowelizacja, która weszła w życie 1.1.2018 r., objęła także zasady egzekucji należności pieniężnych i postępowania zabezpieczającego w administracji. Omówienie procedury dotyczącej postępowania administracyjnego i egzekucyjnego […]

Czytaj więcej

Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

Charakterystyka podstawowych instrumentów administracyjnych, właściwych etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów zaliczono, m.in.: ograniczenia przedmiotowych oraz podmiotowych zmian umów o zamówienia, nakaz dochodzenia roszczeń z tych umów oraz kontrolę zarządczą wykonywania zamówień. Publikacja szczegółowo analizuje usytuowanie prawa zamówień publicznych w ramach podstawowego dwupodziału systemu prawa oraz odnosi się do licznych praktycznych przykładów korzystania z instrumentów […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności