Możliwość pomniejszenia dochodu dla celów świadczeń z pomocy społecznej o alimenty

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że należności świadczone przez dłużnika na rzecz funduszu alimentacyjnego nie są alimentami pomniejszającymi przychód ustalany dla prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Wyższa wycena pierwszorazowych porad w poradniach specjalistycznych w niektórych specjalnościach

Na stronach Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano nowe Zarządzenie Nr 188/2021/DSOZ Prezesa NFZ z 24.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zarządzenie wprowadza wyższą wycenę pierwszorazowych porad w poradniach specjalistycznych w specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia.

Czytaj więcej

Wójt gminy nie może użyczyć nieruchomości samorządowej gminnym jednostkom, w tym. szkołom

Wójt gminy musi przestrzegać ustawowych wymogów związanych z oddawaniem nieruchomości do korzystania przez „własne” jednostki budżetowe. Wymogi te wynikają z GospNierU ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z 14.10.2021 r. (WK.6130.29.21; http://bip.krakow.rio.gov.pl).

Czytaj więcej

Nieruchomości stanowiące własność powiatu mogą być nieodpłatnie obciążone ograniczonymi prawa rzeczowymi tylko na rzecz SP albo JST

Rada powiatu nie może rozszerzyć bezpłatnego korzystania z nieruchomości powiatu na dowolnie określone podmioty, np. na rzecz instytucji charytatywnej, opiekuńczej czy leczniczej ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskie z 9.11.2021 r. (P-1.4131.346.2021.KN; https://www.szczecin.uw.gov.pl).

Czytaj więcej

Rada gminy nie może rozszerzać kompetencji kontrolnych urzędu gminy w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty

Na stronie ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Szczecinie (uchwała Nr XXI.94.S.2021 z 6.10.2021 r.) dotycząca nieprawidłowości w zakresie ustalenia przez gminę trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej przez niepubliczne jednostki oświaty

Czytaj więcej

Rząd przewiduje możliwość wprowadzenia specjalnych programów pomocowych dla jednostek oświatowych na walkę ze skutkami epidemii

Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1731). Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia programu pomocowego dla organów prowadzących jednostki oświaty w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Czytaj więcej

Studia lub studia podyplomowe z zakresu pracy socjalnej – warunki dla pracowników socjalnych

Od 30.10.2021 r. obowiązują przepisy, które rozszerzają warunki, które może spełniać pracownik socjalny m.in. o ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, a także studia podyplomowe w określonym zakresie.

Czytaj więcej

Zmiany w zasadach wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego „500 plus” od 2022 r.

Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy dotyczące świadczenia 500 plus, zgodnie z którymi obsługę tego świadczenia przejmie ZUS zamiast gmin.

Czytaj więcej

Ochrona członków rodzin mieszkańców DPS – projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, dotyczący wprowadzenia większej ochrony członków rodzin mieszkańców domów pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia strategii rozwoju usług społecznych i polityki publicznej na lata 2021–2035

W październiku na stronach rządowych opublikowano informację dotyczącą projektu strategii rozwojowej usług społecznych i polityki publicznej na lata 2021–2035. Na stronie zamieszczono treść projektów: uchwały, wspomnianej strategii rozwoju, uzasadnienia, a także informacji o konsultacjach publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2021 r.

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności