Nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Resort edukacji opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, które ma zastąpić rozporządzenie MEN z 18.1.2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136).

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące egzaminów eksternistycznych

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie MEN z 11.1.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188 ze zm.) ma zostać zastąpione 1.9.2019 r. nowym rozporządzeniem. Wydanie nowego rozporządzenia jest spowodowane przede wszystkim likwidacją gimnazjów i szkół podstawowych 6-letnich.

Czytaj więcej

Przedłużenie wyłączenia od stosowania art. 26 ust. 2e PDOPrU

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.6.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1203), przedłużono do 31.12.2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26e ust. 2e PDOPrU.

Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym

W związku z wejściem w życie z 1.9.2019 r. większości przepisów ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 ze zm.) w ramach dostosowania przepisów prawa oświatowego MEN planuje znowelizować rozporządzenie z 25.8.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 […]

Czytaj więcej

Nauczanie w klasach łączonych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Resort edukacji pracuje nad zmianą przepisów dotyczących nauczania w klasach łączonych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Świadectwo pracy – porównanie wzorów obowiązujących przed i po 29.6.2019 r.

Z dniem 29.6.2019 r. nastąpiła zmiana pomocniczego wzoru świadectwa pracy. Jej głównym celem było dostosowanie zakresu danych pracownika do zmiany art. 221 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) dokonanej nowelizacją Kodeksu pracy z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. […]

Czytaj więcej

Postępowanie w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego – nowe rozporządzenie

Od 1.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie, które określa sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego, a także szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia tego prawa.

Czytaj więcej

Sprawozdania dotyczące wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Od 1.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory, sposób sporządzania i terminy przekazywania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Sprawozdania z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Od 1.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz terminy i sposób przekazywania tych sprawozdań.

Czytaj więcej

PIT zero – nowa ulga dla osób do 26 roku życia od 1.8.2019 r.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany dotyczą tzw. PIT zero dla młodych, polegającego na likwidacji podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób do ukończenia 26 roku życia. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1.8.2019 r., […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych