Trwają prace nad rozszerzeniem odpowiedzialności karnej osób kierujących podmiotami obowiązanymi do zapewnienia nadzoru i opieki nad małoletnimi

W dniu 22.6.2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji ma być spenalizowanie czynów polegających na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi przez osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi zapewniającymi ten nadzór i opiekę

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1.7.2021 r.

Od 1.7.2021 r. podwyższono współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy. Zmieniono także termin co do wymogu osiągnięcia przez podmioty lecznicze minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej oraz termin mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi na odrębnych strumieniach […]

Czytaj więcej

Łączenie na jednej nieruchomości różnych placówek pomocy społecznej jako sposób na ograniczenie kosztów JST

Na stronie Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk 1324). Jak z samej nazwy projektu wynika, zmiany będą dotyczyły obu wspomnianych ustaw. Nowe rozwiązania pozwolą na łączenie organizacyjne określonych form opieki społecznej, co może wpłynąć na zmniejszenie wydatków budżetowych gmin

Czytaj więcej

Resort edukacji proponuje zmiany w programie „Aktywna tablica”

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji przepisów dotyczących realizowania rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Konsultacje mają potrwać do 9 lipca

Czytaj więcej

Składanie wniosków o przyznanie świadczeń w programie „Dobry start”

Od 3.6.2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące składania wniosków i wnoszenia pism w sprawie przyznania świadczeń z rządowego programu „Dobry start”. Nowe rozporządzenie wprowadzające elektroniczne składanie takich wniosków (wnoszenie pism), obsługę programu przez ZUS oraz przekazywanie świadczeń na wskazane konto bankowe, ma wejść w życie 1.7.2021 r.

Czytaj więcej

Podwyżki płacy minimalnej w służbie zdrowia od 1.7.2021 r.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych pójdzie w górę za sprawą podniesienia współczynników pracy. Wzrost jest jednak niewielki i daleki od oczekiwań środowiska.

Czytaj więcej

Planowany wzrost dotacji na wykonywanie zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej

Na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9.6.2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. Podwyższenie kwoty bazowej ma znaczenie dla możliwości wykonywania przez powiaty zadań zleconych związanych z nieodpłatnym poradnictwem prawnym

Czytaj więcej

Od 31 maja w szkołach mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów

W dniu 29.5.2021 r. weszły w życie przepisy pozwalające na organizowanie w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów. Zajęcia te mają pozwolić na nadrobienie braków wynikających z prowadzonego w ostatnich miesiącach nauczania w formie zdalnej.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie funkcjonowania elektronicznej Karty Dużej Rodziny – zmienione opłaty i koszty

Dnia 9.6.2021 r. wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczące funkcjonowania elektronicznej Karty Dużej Rodziny (KDR), a także przekazywania informacji oraz zmiany stawki opłat i kosztów związanych z KDR.

Czytaj więcej

Nowe miejsce przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz nowe zasady przechowywania skierowań na szczepienie ochronne przeciw COVID­­‑19

Od 29.5.2021 r. obowiązują przepisy wprowadzające możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych oraz regulacje dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej co do szczepień przeciw COVID­19.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności