Zryczałtowany zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych asystentowi rodziny

Kwota ryczałtu wypłacana asystentowi rodziny i kierownikowi środka pomocy społecznej z tytułu wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku.

Czytaj więcej

Konkurs na pilotaż centrów usług społecznych

Przypominamy, że na stronach internetowych resortu rodziny i pracy widnieje informacja na temat naboru wniosków w konkursie na pilotaż centrów usług społecznych (CUS). Wnioski będą przyjmowane od stycznia do lutego 2020 r. Rozpoczęcie procedury podpisywania umów zaplanowano na sierpień 2020 r.

Czytaj więcej

Wyższe wynagrodzenie dla członków zespołów egzaminujących w kształceniu zawodowym

Dnia 1.1.2020 r. weszło z życie rozporządzenie MEN z 16.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2468).

Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Resort edukacji chce zmienić tryb przyznawania nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Czytaj więcej

Odziedziczone długi składkowe gmina płaci zgodne z decyzją ZUS – wyrok SN

Czy gmina, która z mocy prawa stała się spadkobiercą koniecznym, w tym nieruchomości obciążonych hipoteką, może kwestionować decyzje płatnicze ZUS, dotyczące długów składkowych i powinna poddać się egzekucji należności tylko do wysokości czynnej spadku?

Czytaj więcej

Warunki uznawania odpadów za zakaźne

Od 6.1.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające, kiedy odpady należy traktować jako posiadające właściwości zakaźne. Może to być sama obecność określonych mikroorganizmów, albo ich ilość. Rozporządzenie wskazuje cztery grupy mikroorganizmów.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ministerstwo Rozwoju przygotowało dwa projekty nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do przepisów prawa budowlanego, dotyczących szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czytaj więcej

a Podstawy prawne. Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 2 PostAdmU na postanowienie w sprawie wstrzymania lub odmowy wstrzymania aktu lub czynności przysługuje zażalenie. W doktrynie wskazuje się, że zażalenie przysługuje także na postanowienia wydane w trybie

Czytaj więcej

Który pracodawca stanie się płatnikiem zasiłków od 1 stycznia 2020 r.

Jeśli na dzień 30 listopada 2019 r. liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego przekroczy 20, uzyska on prawo ustalania i wypłaty zasiłków od początku 2020 r. Późniejsza zmiana poziomu zgłoszeń nie wpływa na to uprawnienie.

Czytaj więcej

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zmiany wprowadzone ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.2070) poza przewidzianymi w ustawie wyjątkami, obowiązywać 30.7.2020 r. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie i usprawnienie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych