Praktycznie o ochronie danych osobowych

Publikacja systematyzuje wiedzę i wskazuje, jak należy interpretować określone wymogi RODO dzięki odniesieniu się do praktyki i uwzględnieniu wytycznych Grupy Roboczej Art. 29. Wskazuje, jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku. Najważniejsze atuty książki to m.in.: praktycznie podejście do analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania, precyzyjne opisanie zadań inspektora ochrony danych i znaczenia takiej […]

Czytaj więcej

Prawo ochrony środowiska. Komentarz 2019, wyd. 3

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe i wyczerpujące omówienie zagadnień z przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu jest również praktyczny. W wyczerpujący sposób pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: ochrony jakości i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska, pozwoleń na wprowadzanie […]

Czytaj więcej

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne będą spotykały się podczas całego okresu wykonywania swojego mandatu. W wydaniu opisujemy wszystkie najważniejsze aspekty pracy radnego, poczynając od kwestii objęcia mandatu i określenia praw i obowiązków radnego, a także […]

Czytaj więcej

Praktycznie o podatkach

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych. Kompleksowe opracowanie ułatwi rozumienie zawiłych kwestii prawa podatkowego, w tym istoty konkretnych regulacji oraz zmian dotyczących wątpliwości interpretacyjnych. Publikacja pozwoli odkryć istotę organów podatkowych oraz ustalić powiązania wewnętrzne przepisów OrdPU i jej relacji do innych […]

Czytaj więcej

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Do 30.3.2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem […]

Czytaj więcej

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Kolejne wydanie komentarza do ustawy– Prawo farmaceutyczne zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu prawa farmaceutycznego oraz przykłady wyjaśniające poszczególne rozwiązania i mechanizmy. Wyjaśniono kompleksowo m.in.: zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, w szczególności z uwzględnieniem wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania, zasady nadzoru organów nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, warunki prowadzenia […]

Czytaj więcej

Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz

Zagadnienia poruszone w publikacji stają się wyjątkowo aktualne wobec problematyki implementacji postanowień dyrektywy o handlu elektronicznym, a także nowych rozwiązań prawnych przygotowywanych w związku z tworzeniem jednolitego rynku cyfrowego. W tym kontekście publikacja może być pomocna w zrozumieniu zasad funkcjonowania rynku usług świadczonych elektronicznie. Celem komentarza jest poszerzenie wiedzy czytelników związanej z funkcjonowaniem Internetu oraz […]

Czytaj więcej

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Publikacja omawia zadania i kompetencje sekretarza w JST, w tym wymagania i ograniczenia formalno-prawne w jego w pracy. Zbiór niezbędnych zagadnień dotyczących m.in. czasu pracy sekretarza, dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, uprawnień urlopowych, zasad organizowania służby przygotowawczej oraz zasad dokonywania ocen okresowych pracowników. Zawiera ponad 80 wzorów dokumentów z zakresu zarządzania personelem w urzędzie, ochrony danych […]

Czytaj więcej

Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Publikacja stanowi omówienie przepisów ustawy o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, które zaczną obowiązywać z dniem 1.1.2019 r.   W publikacji omówiono zagadnienia związane z: tworzeniem związków zawodowych, uprawnieniami związków zawodowych, reprezentatywną organizacją związkową, zakładową organizacja związkową, odpowiedzialnością […]

Czytaj więcej

Umowa o roboty budowlane

Publikacja stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. oraz przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących tej tematyki. Niniejsza publikacja ma na celu ułatwienie zawierania umów o roboty budowlane o treści uwzględniającej rzeczywiste potrzeby uczestników procesu budowlanego. Celem autorów komentarza […]

Czytaj więcej
12
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych