Wartość rzeczy i praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw skarbowy w 2015 r.

Minister Finansów obwieszczeniem z 18.8.2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. poz. 709) określił kwotę wartości poszczególnych rzeczy lub praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw z tytułu zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych, a także odsetek od zaległości.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Stawki kar za przekroczenie norm dotyczących ochrony środowiska na 2015 r.

Minister Środowiska wydał obwieszczenie z 25.7.2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 648).

Czytaj więcej

Maksymalna wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w 2015 r.

Pojazd usunięty z drogi w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), np. z powodu pozostawienia pojazdu w miejscu niedozwolonym, umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i […]

Czytaj więcej

Maksymalne stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów na 2015 r.

Minister Środowiska obwieszczeniem z 11.8.2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 711) określił maksymalne stawki opłat produktowych na 2015 r.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nową ustawą o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Głównym celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim dostosowanie polskiego ustawodawstwa w obszarze pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu krwi i jej składników do wymagań przepisów europejskich.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

1 października wchodzą w życie zmiany w sposobie udzielania urlopów zdrowotnych dla nauczycieli akademickich

Czytaj więcej

Będą ułatwienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Chodzi między innymi o umożliwienie zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, a także zwrot z PFRON kosztów budowy i modernizacji obiektów i pomieszczeń zakładu pracy.

Czytaj więcej

Wynagrodzenie minimalne na rok 2015

1750 zł brutto, czyli wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2015 roku o 70 zł brutto

Czytaj więcej

Zmiana przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Po wejściu w życie rozporządzenia z 10.7.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2014, poz. 960) zwiększeniu ulegną uprawnienia lekarzy w trakcie specjalizacji. Przedmiotowa zmiana ma na celu poprawę jakości leczenia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta oraz zachowaniu odpowiedniej jakości świadczeń.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych