Zwrot VAT niektórym podmiotom – nowe rozporządzenie

Od 1.1.2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Jego wydanie wiąże się z wprowadzeniem zmian wynikających z przepisów unijnych dotyczących miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub usług elektronicznych na rzecz ostatecznych konsumentów.

Czytaj więcej

Więcej deklaracji z podpisem elektronicznym

Od 1.1.2015 r. obowiązują zmiany do rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zmiana do rozporządzenia określa kolejne deklaracje podatkowe, które mogą być opatrzone podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań innym niż bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Czytaj więcej

Wynagrodzenie urzędników sądów i prokuratury

28 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8.12.2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 r. poz. 54).

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Koncepcja nowej ustawy wdrażającej dyrektywy unijne dotyczące zamówień

UZP zarekomendował przygotowanie nowej ustawy o systemie zamówień publicznych (a zatem z innym niż obecny tytułem) zamiast kolejnej nowelizacji Pzp. Ma ona wypełnić wymóg wdrożenia nowych dyrektyw: klasycznej 2014/24/UE oraz dyrektywy sektorowej 2014/25/UE. Nowa ustawa o udzielaniu koncesji ma natomiast wdrożyć postanowienia dyrektywy koncesyjnej 2014/23/UE. Optymalne byłoby, aby ustawy zaczęły obowiązywać przed 18.4.2016 r.

Czytaj więcej

Projekt nowych formularzy ogłoszeń unijnych dotyczących zamówień

Na szczeblu Unii Europejskiej w toku prac legislacyjnych i konsultacji jest nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

Czytaj więcej

Dostęp do parkingu dla klientów lokali użytkowych

Współistnienie w budynku lokali mieszkalnych i użytkowych zdarza się bardzo często. Prawidłowe zarządzenie nieruchomością w takich wypadkach powinno zatem wiązać się z zarządzaniem obiektem z uwzględnieniem interesów obu stron. Niekiedy jednak może wystąpić konflikt pomiędzy interesem mieszkańców a przedsiębiorców, czy nawet gminy.

Czytaj więcej

Wpływ uchybień formalnych na uchylenie uchwały

Członkiem wspólnoty mieszkaniowej może być gmina, o ile ma udziały we własności np. lokalu, piwnicy. Wówczas będą ją obejmowały uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej dotyczących udzielenia zgody na przebudowę nieruchomości i zmianę wysokości udziałów jest możliwe ze względów formalnych. Przykładem takich uchybień może być niezachowanie formy aktu notarialnego dla podjętej uchwały. Przypomina o […]

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

1.1.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MPiPS z 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (t.j. Dz.U. z […]

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej przedszkoli

15.1.2015 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z 31.12.2014 r. sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z 13.6.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych