EROD przyjęła wytyczne w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO

Przyjęcie wytycznych w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO – to jedna z głównych decyzji podjęta przez Europejską Radę Ochrony Danych podczas 57. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 18 listopada 2021 r. w Brukseli. Dokument zawiera objaśnienia, które mają służyć zapewnieniu wspólnej interpretacji pojęcia międzynarodowego przekazywania danych.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych

W dniu 16.11.2021 r., Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła opinię o rządowym projekcie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. Komisje zarekomendowały uchwalenie ustawy.

Czytaj więcej

Polski Ład. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od 2022 r.

Od 1.1.2022 r. wejdą w życie przepisy tzw. Polskiego Ładu dotyczące m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany są na tyle istotne, że wpłyną na rozliczanie pracowniczych wynagrodzeń i konstrukcję list płac. Modyfikacji uległa tabela skali podatkowej, a składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku (zaliczek). Dla pracowników osiągających wynagrodzenia w określonym przedziale wprowadzono […]

Czytaj więcej

Gminy powinny przygotować plan audytu na 2022 r. do końca roku kalendarzowego

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 21.9.2021 r. skierowane do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, w której przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej. Wśród wielu stwierdzonych naruszeń prawa, na uwagę zasługuje m.in. to związane ze sporządzeniem planu audytu na rok budżetowy z opóźnieniem

Czytaj więcej

Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych

Z dniem 1.7.2022 r. wejdą w życie przepisy nakładające na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek prowadzenia rejestru umów o wartości przedmiotu przekraczającej 500 zł

Czytaj więcej

Utrata statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

2 grudnia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

Czytaj więcej

Odmowa zgody na budowę urządzeń zapobiegających szkodom łowieckim nie będzie miała wpływu na prawo do odszkodowania za szkody łowieckie

8 grudnia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów, która dostosowuje przepisy odmawiające odszkodowania za szkody łowieckie w związku z odmową zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

Rada gminy nie pomijać w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu obligatoryjnych elementów ustawowych

Przepisy OchrLokU wymagają aby zasady wynajmowania lokali zawierały pewne elementy obligatoryjne, w tym: wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu, warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z 4.11.2021 r. (PN-II.4131.56.2021.IM; http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl).

Czytaj więcej

Wójt gminy nie może swobodnie wyznaczać terminu wpłaty wadium przy zbyciu nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym

Przepisy PrzetargR mają moc przepisów bezwzględnie obowiązujących, które nie mogą podlegać zmianom czy modyfikacjom, nawet jeśli jest to podyktowane wolą sprawnego zbycia nieruchomości ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z 12.10.2021 r. (WK.6130.28.21; http://www.krakow.rio.gov.pl).

Czytaj więcej

Polski Ład podatkowy już nowelizowany

W dniu 17.11.2021 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, która między innymi dokonuje pierwszej nowelizacji ustawy podatkowej Polskiego Ładu, czyli ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. To […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności