EROD przyjęła pisma do ONZ i ENISA

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła 18 listopada 2021 r. pisma do ONZ i ENISA (Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa). Oba dokumenty zaakceptowano podczas 57. posiedzenia plenarnego EROD.

Czytaj więcej

Nowe deklaracje ZUS będą obowiązkowe od stycznia 2022 r.

ZUS wprowadza nowe wzory deklaracji. Od stycznia 2022 roku, niemal każdy przedsiębiorca wysyłał będzie co miesiąc obowiązkowe deklaracje, w których informował będzie ZUS o swoich dochodach.

Czytaj więcej

Gmina powinna dochodzić odsetek od zwróconej po terminie dotacji

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 12.10.2021 r. (znak RIO-KF-4104-22/2021). Izba zwróciła m.in. uwagę na naruszenie polegające na nienaliczaniu i niedochodzeniu od beneficjenta dotacji (udzielonej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) odsetek od części dotacji, która została zwrócona gminie już po terminie wynikającym […]

Czytaj więcej

Przed nami istotne zmiany w gospodarce odpadami!

Od 1 stycznia 2022 r. czekają nas zmiany w gospodarce odpadami i nie tylko. Prezydent podpisał ustawę z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która swym zakresem zmienia zapisy kilku innych aktów prawnych, kluczowych z punktu widzenia ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Ważność operatu szacunkowego – 12 miesięcy, chyba że został zaktualizowany

Gmina może wykorzystać operat szacunkowy do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że dokonano jego aktualizacji. Przepisy GospNierU nakładają jednoznaczne wytyczne „czasowe” dotyczące możliwości posługiwania się operatem szacunkowym. Wójt gminy powinien uwzględniać te wymogi przy zbywaniu nieruchomości samorządowych ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Szczecinie z 22.11.2021 r. (WK.0913.1543.38.K.2021; https://szczecin.rio.gov.pl).

Czytaj więcej

Zmiany w korzystaniu ze zwolnień lekarskich przez pracowników od 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym odnośnie do zasiłków chorobowych. Nowelizacja dotyczy przy tym reguł stosowanych wiele lat przy obliczaniu świadczeń. Wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).

Czytaj więcej

Możliwość pomniejszenia dochodu dla celów świadczeń z pomocy społecznej o alimenty

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że należności świadczone przez dłużnika na rzecz funduszu alimentacyjnego nie są alimentami pomniejszającymi przychód ustalany dla prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Dotacja na modernizację systemu grzewczego wyklucza możliwość refundowania już poniesionych wydatków

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze tej Izby z 7.10.2021 r. (Nr 138/g324/D/21). Rozstrzygnięcie to dotyczy uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad udzielania na terenie gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i […]

Czytaj więcej

Wyższa wycena pierwszorazowych porad w poradniach specjalistycznych w niektórych specjalnościach

Na stronach Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano nowe Zarządzenie Nr 188/2021/DSOZ Prezesa NFZ z 24.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zarządzenie wprowadza wyższą wycenę pierwszorazowych porad w poradniach specjalistycznych w specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia.

Czytaj więcej

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie a obowiązki przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne

Przepisy art. 4 ust. 1‒2a CzystGmU wyznaczają jednoznacznie granice, w ramach których rada gminy może konstruować zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Rada gminy musi tych granic przestrzegać ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 25.11.2021 r. (PN-II.4131.338.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl).

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności