Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – niedozwolone zapisy

Rada gminy nie może w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków nałożyć warunku przyłączenia do sieci w postaci dołączenia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego określającego usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 9.11.2021 r. (NPII.4131.1.1035.2021; https://suw.bip.gov.pl/).

Czytaj więcej

Rada gminy nie może w uchwale dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych pominąć odpadów niebezpiecznych odbieranych przez PSZOK

Gmina musi zapewnić mieszkańcom możliwość pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 29.11.2021 r. (PN-II.4131.343.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl/2021).

Czytaj więcej

Rynek pracy w Polsce. Eurostat publikuje dane o bezrobociu

Z danych Eurostatu wynika, że Polska jest w czołówce państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem – powyżej średniej unijnej. 

Czytaj więcej

Uchwała rady gminy w sprawie zasad ustanawiania służebności przesyłu – niedozwolone zapisy

Przepisy SamGminU przyznające kompetencje radzie gminy w zakresie spraw majątkowych należy interpretować w sposób ścisły. Przepisy tej ustawy przyznają bowiem prymat wójtowi gminy w gospodarowaniu mieniem samorządowym ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 30.11.2021 r. (PN-II.4131.325.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl/2021).

Czytaj więcej

Praktyki platformy Vinted pod obserwacją organów nadzorczych

W związku z otrzymaniem znacznej liczby skarg dotyczących serwisu sprzedażowego ubrań on-line vinted.com, prowadzonego przez litewską spółkę Vinted UAB, organy nadzorcze z Francji, Litwy i Polski podjęły współpracę w celu zbadania zgodności tej strony z przepisami RODO. Utworzono w tym celu zespół zadaniowy, wspierany przez Europejską Radę Ochrony Danych, którego pierwsze spotkanie odbyło się 8 […]

Czytaj więcej

Zasady i tryb wprowadzania ograniczeń dotyczących paliw i energii elektrycznej

Od 2 grudnia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła.

Czytaj więcej

Pracodawca zbada trzeźwość w pracy. Projekt ustawy

Zgodnie z informacjami opisanymi w rządowym wykazie prac legislacyjnych jeszcze w grudniu 2021 roku rada ministrów powinna przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, obejmujący umożliwienie pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków odurzających w ich organizmach.

Czytaj więcej

Pożyczki udzielane przez gminę w roku budżetowym nie powinny być ujmowane w przychodach i rozchodach budżetu

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ukazała się ciekawa uchwała Kolegium ww. Izby (uchwała Nr XXV/1474/2021 z 12.102021 r.) w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale rady gminy zmieniającej uchwałą budżetową na 2021 r. Punktem wyjścia w analizie prawnej były zaś zapisy dotyczące udzielania przez gminę pożyczek z budżetu gminy

Czytaj więcej

Pojęcie interesu prawnego na gruncie postępowania administracyjnego

Czy pojęcie interesu prawnego i faktycznego używane w przepisach proceduralnych jest tożsame. Jak należy rozumieć pojęcie interesu prawnego?

Czytaj więcej

Uchwała dotycząca zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – niedopuszczalne zapisy o ubezpieczeniu OC

Przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU stanowi, że na podstawie tej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W ramach tego upoważnienia rada gminy nie może jednak wprowadzać zupełnie dowolnych wymogów dla korzystających z tych obiektów i urządzeń ‒ rozstrzygnięcie […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności