Stan epidemii zmieniono na stan zagrożenia epidemicznego

Od 16.5.2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Zakres upoważnienia wójta do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego

Wójt gminy nie może podpisać z bankiem umowy na obsługę budżetu, w której wysokość debetu przewyższy jego upoważnienie do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego. Zawierając umowy z bankiem wójt musi uwzględniać posiadany zakres upoważnienia ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Bydgoszczy z 29.4.2022 r. (znak RIO-KF-4104-1/2022; publ. 10.5.2022 r. http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?p=document&action=save&id=19756&bar_id=19277).

Czytaj więcej

Składki ZUS płatne do 20 maja

Składki ZUS za kwiecień 2022 zapłacimy w terminie do 20 maja. Składkę zdrowotną za kwiecień zapłacimy w oparciu o dochód firmy osiągnięty w marcu. Prezentujemy aktualne wartości składek dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Projekt zmian szczegółowej klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej subwencji dla JST

Środki przekazywane dla JST w ramach części rozwojowej subwencji ogólnej dla JST mają zyskać nowy odrębny rozdział klasyfikacji budżetowej.

Czytaj więcej

3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie postojowe

Od 16.5.2022 r. w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć wnioski o świadczenie postojowe, jeśli spełniają odpowiednie warunki i wcześniej tego nie zrobili.

Czytaj więcej

Opinia Rzecznika Generalnego dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa

Dla zamawiających oraz wykonawców istotne znaczenie może mieć opinia Rzecznika Generalnego z 12.5.2022 r., dotycząca pytań prejudycjalnych zadanych przez KIO odnośnie do tajemnicy przedsiębiorstwa. Krajowa Izba Odwoławcza skierowała do TSUE siedem pytań prejudycjalnych, przy czym na wniosek TSUE Rzecznik Generalny przeanalizował pierwsze cztery pytania.

Czytaj więcej

Doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury absolutoryjnej w JST

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 7.5.2022 r. zakłada się wprowadzenie korekty przepisów związanych z udzielaniem absolutorium dla organów wykonawczych JST

Czytaj więcej

Zmiany w budżecie gminy a zapisy dotyczące obowiązku informacyjnego spełnianego przez wójta

Rada gminy udzielając upoważnienia dla wójta w zakresie zmian w budżecie dotyczących udzielania pomocy obywatelom Ukrainy nie może wprowadzić zapisu o obowiązkach informacyjnych. Brak jest podstaw, aby w uchwale upoważniającej wójta do zmian budżetowych zawarto wymóg składania przez niego informacji o sposobie realizacji budżetu ‒ uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie z 10.5.2022 r. (Nr XII/855/2022; […]

Czytaj więcej

Wyznaczono organ właściwy do obsługi sprawozdań finansowych podatników CIT

Od 26 maja 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie wyznaczające organ administracji skarbowej właściwy do przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez podatników CIT.

Czytaj więcej

Wyznaczanie osób do rozpoznawania reklamacji czy utrzymywania kontaktów w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rada gminy w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie może nakładać na przedsiębiorstwo wodociągowe obowiązków dot. wyznaczania osób do rozpoznawania reklamacji czy utrzymywania kontaktów. Rada gminy tworząc zapisy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków musi czynić to zgodnie z zakresem ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 19 WodaŚciekU ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 6.5.2022 […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności