Zużyte opony jako odpady komunalne

Rada gminy przyjmując uchwałę w sprawie sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, nie może ograniczyć odbioru zużytych opon ze względu na ich rodzaj – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 13.10.2021 r. (KN-I.4131.1.534.2021.10).

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów

W dniu 20.10.2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jego treścią pomysłodawcy chcą usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy. Zgodnie […]

Czytaj więcej

Wsparcie inwestycji samorządowych w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

Od 15.10.2021 r. obowiązuje uchwała dotycząca wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań samorządów dotyczących rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Określa ona zasady rozdziału i przekazywania wsparcia, a także zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o jego wykorzystaniu

Czytaj więcej

Rada gminy nie może wprowadzić nowych ustaleń do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego po zakończeniu procedury planistycznej

Istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, trybu jego sporządzenia, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części (gdy np. po zakończeniu procedury planistycznej rada gminy wprowadzi nowy kierunek zagospodarowania obszaru zabudowy mieszkaniowej, który wcześniej nie podlegał konsultacjom) ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 4.10.2021 […]

Czytaj więcej

Służbę cywilną czekają zmiany

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z założeniami Szef Służby Cywilnej, odpowiedzialny za projekt ustawy proponuje dokonanie nowelizacji przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naborów, czasu pracy, komisji dyscyplinarnych oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ustanowienia Dnia […]

Czytaj więcej

Wykazanie w WPF niższych kwot spłaty rat kredytów i pożyczek wskazuje na jej nierzetelne sporządzenie

W dniu 12.10.2021 r. opublikowane zostało wystąpienie pokontrolne RIO w Katowicach (znak WK-610/12/4/21) skierowane do jednej z gmin. Jako jedno z naruszeń podano nieprawidłowe wykazywanie danych w wieloletniej prognozie finansowej gminy. W treści wystąpienia podano, że chodziło o rozbieżności pomiędzy informacjami w danym roku budżetowym ujmowanymi w kolumnie 5.1.1. (Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek […]

Czytaj więcej

Rada gminy w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie może wymagać podawania danych PESEL/REGON/NIP do wniosku o zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

Rada gminy tworząc zapisy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków musi czynić to zgodnie z zakresem ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 19 WodaŚciekU ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 6.10.2021 r. (NPII.4131.1.865/2021; http://dzienniki.slask.eu).

Czytaj więcej

Maksymalne stawki opłat za naruszenie programu działań dotyczących zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami z rolnictwa w 2022 r.

Ogłoszono maksymalne stawki opłaty za naruszenie programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych w 2022 r.

Czytaj więcej

Stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych w 2022 r.

Ogłoszono stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych, które będą obowiązywać od 1.1.2022 r.

Czytaj więcej

W przypadku budżetu deficytowego nie należy wykazywać w WPF nadwyżki budżetu

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ukazała się uchwała Kolegium tej Izby z 12.10.2021 r. (Nr XXV/1493/2021). Stwierdzono w niej naruszenie prawa w uchwale rady gminy w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła wykazania w roku budżetowym 2022 r. w tabeli „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności