Będzie zmiana w programie rządowym „Laboratoria Przyszłości”

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się informacja o projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (numer projektu ID 339).

Z podanych informacji wynika, że powodem podjęcia proponowanej inicjatywy jest konieczność zapewnienia spójności inicjatyw publicznych mających na celu wsparcie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz rozwoju kompetencji podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Obecnie, na mocy:

 1. uchwały nr 129 Rady Ministrów z 29.9.2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M.P. poz. 939),
 2. uchwały nr 63/2022 Rady Ministrów z 29.3.2022 r. w sprawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”,
 3. rozporządzenia Rady Ministrów z 29.3.2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. poz. 771)

– jest realizowana inicjatywa „Laboratoria Przyszłości”, mająca na celu wyposażenie szkół podstawowych w całym kraju w nowoczesne wyposażenie służące rozwijaniu tzw. kompetencji przyszłości. Projektowana uchwała ma na celu dostosowanie dokumentów programowych do aktualnych przepisów rangi ustawowej.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W związku ze zmianą w art. 65 ZmKoronawirusU20(1), zmianom uległy niektóre przepisy mające wpływ na realizację programu, w tym poszerzony został katalog podmiotów wspierających. Rodzi to konieczność dostosowania przepisów uchwały do brzmienia ustawy.

Z dalszych informacji wynika dodatkowo, że projekt zakłada szereg korekt natury technicznej i zmian dostosowujących, wynikających ze zmiany przepisów rangi ustawowej, które jednocześnie nie rodzą skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. O ile dotychczas jedynym podmiotem prowadzącym w ramach programu zadania związane z rozwijaniem kompetencji podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży był Ośrodek Rozwoju Edukacji, projekt zakłada poszerzenie tego katalogu o inne wyspecjalizowane podmioty państwowe nadzorowane lub prowadzone przez Ministra Edukacji i Nauki, albo przez takie, nad którymi jest obejmowany nadzór przez Ministra Edukacji i Nauki.

Podsumowując, przedstawioną propozycję legislacyjną należy ocenić pozytywnie. Laboratoria przyszłości to ważne wsparcie dla gmin w zakresie działalności edukacyjnej.

Źródło: www.gov.pl

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji dotyczącej odpadów

W kontekście podanej problematyki odnieść się należy do przepisów CzystGmU. W art. 6m tej ustawy postanowiono, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:

 1. właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 2. osoby wymienione w art. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 2a ust. 1;
 3. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2, a właściciele nieruchomości nie złożyli skutecznego oświadczenia, o którym mowa w art. 6c ust. 3b.
Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ponadto w art. 6m ust. 1a i 1b CzystGmU postanowiono, że deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy, określając wzór deklaracji, może wymagać podania następujących danych:

 1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości;
 3. dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. numer telefonu właściciela nieruchomości;
 5. adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
 6. inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;
 7. informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W związku z omawianym zagadnieniem warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO we Wrocławiu z 10.1.2023 r. (Nr 1/2023). We wskazanym rozstrzygnięcie nadzorczym organ nadzoru zakwestionował zapisy w zakresie następujących postanowień:

3a. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1.

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy spokojnej starości

b) domy dziecka

c) zakłady karne

d) placówki opieki zdrowotnej

e) jednostki wojskowe

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów oraz szkoły średnie w przypadku uczniów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc

h) umowę najmu

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy […] pod innym adresem niż adres zameldowania

4) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju”.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Na kanwie ww. zapisów organ nadzoru wskazał, że żaden z dokumentów określonych w § 1 badanej uchwały nie dotyczy potwierdzenia danych zawartych w deklaracji, a ich wymaganie od właścicieli nieruchomości nie znajduje oparcia w przepisach art. 6n ust. 1 pkt 1 i art. 6m ust. 1a i 1b CzystGmU, wyznaczających zakres przedmiotowy uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dodatkowo organ nadzoru wskazał, że wszystkie określone w § 1 badanej uchwały dokumenty mają wspólną cechę polegającą na tym, że dotyczą potwierdzenia poprawności wypełnienia deklaracji, a nie potwierdzenia danych podanych w deklaracji, podczas gdy poprawność sporządzenia deklaracji powinna być weryfikowana przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających określonych w dziale V OrdPU. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji nie może określać dokumentów, ani kryteriów służących weryfikacji deklaracji.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Ustalając wzór deklaracji rada gminy musi przestrzegać upoważnienia ustawowego.

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl.

Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy. Prezydent podpisał ustawę

Podpisana przez Prezydenta ustawa wprowadza definicję pracy zdalnej polegającej na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Określa także zasady jej wykonywania.

Dla kogo praca zdalna?

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

Odmowa będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy ze względu na rodzaj lub organizację pracy nie będzie możliwe jej wykonywanie zdalnie.

Okazjonalna praca zdalna

Praca zdalna okazjonalna będzie udzielana na wniosek pracownika (niewiążący, pracodawca będzie mógł odmówić jego uwzględnienia) w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym. Z uwagi na jej szczególny charakter, nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej (np. obowiązek zapewnienia materiałów i narzędzi pracy).

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Kontrola trzeźwości pracowników

W Kodeksie pracy zostanie wprowadzony zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem tzw. narkotyków.

Nietrzeźwość pracownika będzie mogła być stwierdzona na dwa sposoby:

Analogiczne zasady będą stosowane do sprawdzania czy pracownik nie jest pod wpływem narkotyków.

Samodzielna, prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawcę

Kontrolą trzeźwości przeprowadzaną samodzielnie pracodawca będzie mógł objąć tylko takich pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub dla mienia (jakiegokolwiek, nie tylko mienia pracodawcy).

Będzie to prewencyjna kontrola, tj. taka, która będzie przeprowadzana co do zasady wobec pracowników niewykazujących oznak nietrzeźwości. Będzie ona również mogła być przeprowadzana samodzielnie przez pracodawcę, w przypadku gdy pracownicy objęci tą kontrolą będą wykazywali oznaki nietrzeźwości.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika będzie mogła być wezwana policja, aby przeprowadziła badanie stanu trzeźwości pracownika.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupy pracowników objętych taką kontrolą i sposób jej przeprowadzania pracodawca będzie ustalał w akcie wewnątrzzakładowym np. regulaminie pracy lub obwieszczeniu.

Analogiczne zasady postępowania będą obowiązywały w przypadku kontroli na obecność w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków).

Źródło:

gov.pl

Projekt zmiany przepisów dotyczących podmiotowych środków dowodowych

Pierwsza zmiana dotyczy brzmienia § 4 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR. Polega na dodaniu możliwości złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, informacji lub dokumentu potwierdzającego niekaralność urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy informacja albo dokument.

Obecnie wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, musi złożyć taką informację lub dokument wystawione w kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W praktyce okazuje się, że urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnik spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent nie zamieszkuje w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy. Ponadto wykonawcy sygnalizują, że w niektórych państwach organy wydające właściwe dokumenty w sprawie braku karalności nie wydają ich osobom niebędącym ich obywatelami i zamieszkującym w innym państwie. Projektodawcy podkreślają, że proponowana na skutek przywołanej zmiany możliwość złożenia dokumentu wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy (w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) ma funkcjonować równolegle z możliwością złożenia dokumentu wystawionego dla osoby w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Na mocy zatem zmienianego § 4 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z KRK, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR ma składać informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 PodmŚrDowodR.

W projekcie rozporządzenia przewidziano także zmianę § 11 ust. 1 PodmŚrDowodR. Ma ona na celu uwzględnienie odmienności proceduralnych związanych z udzielaniem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Obecnie ze zdania wprowadzającego do wyliczenia wynika, że w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stosuje się § 2 ust. 1 pkt 7 PodmŚrDowodR. Składanie przez wykonawców oświadczeń o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego jest systemowo powiązane z obowiązkiem składania wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wraz z ofertą oświadczenia z art. 125 ust. 1 PrZamPubl (w zamówieniach klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oraz w zamówieniach sektorowych – na formularzu JEDZ). W postępowaniach dotyczących zamówień klasycznych oraz zamówień sektorowych zasadą jest, że zgodnie z art. 126 ust. 1 PtrZamPubl, do złożenia podmiotowych środków dowodowych wzywany jest wyłącznie wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a składane oświadczenie o aktualności, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 PodmŚrDowodR dotyczy informacji przekazanych zamawiającemu przez wykonawcę wraz z wnioskiem albo wraz z ofertą w ramach oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl. Takie rozwiązanie nie ma zastosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ponieważ stosownie do art. 395 ust. 1 pkt 1 lit. a PrZamPubl nie mają w nim zastosowana przepisy art. 125 ust. 2, 3 i 6 PrZamPubl, a także art. 126 ust. 1 i 2 PrZamPubl. Zgodnie z art. 405 ust. 4 PrZamPubl, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia do oferty, wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl, oraz podmiotowe środki dowodowe.

W zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zasadą jest więc, że podmiotowe środki dowodowe składa się wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wraz z ofertą. Biorąc pod uwagę, że w postępowaniach dotyczących zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa podmiotowe środki dowodowe składane są jednocześnie z oświadczeniem z art. 125 PrZamPubl, uznano, że zasadna jest zmiana § 11 ust. 1 PodmŚrDowodR polegająca na dodaniu kolejnego punktu jako zastrzeżenia uwzględniającego odmienności proceduralne tego typu postępowań. Zgodnie ze zmienianym § 11 ust. 1 pkt 6 PodmŚrDowodR w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 PodmŚrDowodR, zamiast oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PrZamPubl, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy w zakresie okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 PodmŚrDowodR.

(zob. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367100/katalog/12936264#12936264)

Do 31 stycznia trzeba złożyć ZUS IWA za 2022 r.

Informację ZUS IWA za 2022 r. musi złożyć płatnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jeśli płatnik przekaże do ZUS informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, tj. za rok 2020, 2021 i 2022 to wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jaka będzie obowiązywała płatnika w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. zostanie mu ustalona przez ZUS.

Ważne

Zawiadomienie o ustalonej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie doręczane przez ZUS w formie elektronicznej na profilu informacyjnym płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Źródło:

zus.pl

Projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący rodzicielstwa

Nowe urlopy

Wśród propozycji znalazło się indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). W jego ramach nieprzenaszalną część określono na 9 tygodni dla każdego z rodziców.

Urlop opiekuńczy

W wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym będzie służył zapewnieniu osobistej opieki lub wsparciu osobie będącej krewnym albo pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Siła wyższa

W pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem będzie można skorzystać z urlopu w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym.

Elastyczny czas pracy

Projekt zakłada szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy. Możliwość szerszego skorzystania z takich rozwiązań będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunom, tj. pracownikom zapewniającym opiekę lub wsparcie krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy będzie wymagało przedstawienia przez pracodawcę pisemnego uzasadnienia.

Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Umowy na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy lub 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Zmiana rodzaju umowy

Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Pracodawca ma miesiąc na wystosowanie pisemnej odpowiedzi na ten wniosek wraz z uzasadnieniem.

Praca równoległa

W nowelizacji zaproponowano prawo pracownika do równoległego zatrudnienia, przez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, oraz zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu.

Źródło:

gov.pl

Środki na cele „ukraińskie” a niezgodność w załącznikach uchwały budżetowej

W dniu 17.1.2023 r. na stronie RIO w Poznaniu ukazała się uchwała Nr 3/93/2023 kwestionująca uchwałę rady gminy w sprawie zmiany budżetu gminy. W kontekście podanej problematyki punktem wyjścia były regulacje prawne PomocUkrainaU. I tak, wstępnie warto przypomnieć przepisy dotyczące – Funduszu Pomocy. Z art. 14 PomocUkrainaU wynika m.in., że w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Z kolei, w ust. 6 postanowiono, że środki Funduszu mogą być przeznaczane na:

 1. finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1;
 2. wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 16 ust. 3, oraz pokrycie kosztów ich emisji;
 3. zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 16 ust. 2, wraz z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych;
 4. zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1;
 5. udzielanie pożyczek;
 6. finansowanie poniesionych wydatków podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 3, podczas realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Na kanwie ww. przepisów organ nadzoru ustalił m.in., że: Z analizy załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały pn. „Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022” wynika, że w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”, § 2100 – „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” plan dochodów zwiększono o 48.136,00 zł do kwoty 90.761,00 zł. Jednocześnie środki te przeznaczono na wydatki (…). Opisanych środków i wydatków nimi finansowanych nie uwzględniono w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2022 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie”. Do przedmiotowej uchwały nie dołączono bowiem wskazanego załącznika. Wystąpiła zatem niespójność pomiędzy załącznikami o dochodach i o wydatkach a załącznikiem przedstawiającym dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Następnie wskazano, że jedną z podstawowych zasad określonych w przepisach FinPubU dotyczących uchwalania budżetu jednostek samorządu terytorialnego jest zasada jedności i spójności budżetu. Wyraża się ona m.in. tym, że postanowienia zawarte w treści budżetu muszą być zgodne z treścią załączników, jak i postanowienia zawarte w załącznikach muszą być wewnętrznie spójne. Zatem brak zgodności pomiędzy postanowieniami i załącznikami jak również pomiędzy załącznikami do badanej uchwały narusza wskazaną powyżej zasadę jedności i spójności budżetu.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Podsumowując, stanowisko regionalnej izby obrachunkowej jest istotne z punktu widzenia praktyki budżetowej. Jednostka samorządu terytorialnego powinna dążyć do zapewnienia spójności danych prezentowanych w uchwale budżetowej, w tym w zakresie środków na cele ukraińskie.

Źródło: RIO w Poznaniu

Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy a nowe zasady informacyjne

Wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw – ustawa z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian na uwagę zasługują m.in. te związane z nowymi albo zmienionymi przepisami dotyczącymi sposobu informowania o niewykorzystanych środkach Funduszu Pomocy. W związku z tym dojdzie do zmiany art. 14 PomocUkrainaU:

1) ust. 16 w nowym brzmieniu:

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym również jednostki podległe i nadzorowane przez te jednostki, realizujące zadania Funduszu, w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku, informują dysponenta części budżetowej, od którego otrzymały środki z Funduszu, lub Prezesa Rady Ministrów, w przypadku gdy środki otrzymały od niego, o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu oraz o wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c, według stanu na koniec każdego kwartału.”;

2) ust. 16a dodany w brzmieniu:

„Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania Funduszu, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału, informują właściwego wojewodę o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu oraz o wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c, według stanu na koniec każdego kwartału.”;

3) ust. 17 w nowym brzmieniu:

„Dysponent części budżetowej oraz właściwy wojewoda w zakresie środków wydatkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przekazują Prezesowi Rady Ministrów odpowiednio informację, o której mowa w ust. 16 i 16a, w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania”.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Podsumowując, nowelizacja specustawy ukraińskiej z pewnością zawiera rozwiązania ważne i pożądane przez JST, bowiem usuwa wątpliwości interpretacyjne w podanym zakresie przedmiotowym.

Źródło: Sejm

Od 1.2.2023 r. zmieniają się zasady dotyczące urlopów związanych z adopcją dziecka

Wiek dziecka adoptowanego wyznaczający maksymalny okres na wykorzystanie urlopów związanych z przysposobieniem podnosi art. 4 ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140; dalej: ustawa zmieniająca). Nowelizuje on dotychczasowe regulacje Kodeksu pracy w zakresie tego rodzaju urlopów oraz wprowadza nowe rozwiązania.

Urlop ojcowski

Od 1.2.2023 r. pracownik-ojciec adopcyjny ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia (art. 1823 w § 1 pkt 2 KP po zmianie). Do tego dnia jego uprawnienie ustawało, gdy adoptowane dziecko kończyło 7 lat. Nie zmieniła się natomiast reguła, że może wziąć ten urlop jednorazowo albo w dwóch jednotygodniowych częściach.

Według tych zasad może też wykorzystać cały lub część tego urlopu, jeżeli nie zrealizował go w całości lub w części na zasadach obowiązujących do 31.1.2023 r. (włącznie), mimo że przysposobił dziecko do tej daty (art. 37 ust. 1 ustawy zmieniającej). W takim przypadku jego uprawnienie do urlopu ojcowskiego przypada do wykorzystania od 1.2.2023 r. do dnia upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia (art. 37 ust. 2 ustawy zmieniającej).

Przykład
Pracownik adoptował dziecko w wieku 6 lat. Mimo że postanowienie w tej sprawie uprawomocniło się 12.12.2022 r., nie wykorzystał przysługującego mu urlopu ojcowskiego do 1.2.2023 r. Ma zatem prawo o niego wystąpić do 12.12.2024 r. Przed zmianą stanu prawnego utraciłby uprawnienie do tego urlopu w dniu 7. urodzin dziecka, tj. 10.7.2023 r.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Urlop na warunkach macierzyńskiego
Okres realizacji prawa do urlopu na warunkach macierzyńskiego od 1.2.2023 r. zależy od reguł, na jakich pracownik przyjął na wychowanie dziecko – patrz tabela. Zarówno wtedy, gdy uczynił to jako niezawodowa rodzina zastępcza, jak i jako rodzic adopcyjny przysługuje mu 9 tygodni tego urlopu jako wymiar minimalny (art. 183 § 3 KP).

Począwszy od 1.2.2023 r. pracownik musi składać w postaci pisemnej wniosek o urlop na warunkach macierzyńskiego, w ciągu 7 dni od daty:

Rozpoczęcie urlopu powinno natomiast nastąpić w terminie określonym we wniosku, lecz nie później niż w ciągu 21 dni od wskazanych dat (art. 183 § 6 KP).

W stosunku do pracowników, którzy wystąpili do sądu o adopcję przed 1.2.2023 r. i nie wykorzystali tego urlopu, należy im się ten urlop na nowych zasadach, lecz prawo to mogą zrealizować od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka do dnia upływu przysługującego im wymiaru urlopu. Muszą jednak wystąpić z wnioskiem w ciągu 21 dni od wejścia w życie ustawy zmieniającej i rozpoczęcia urlopu najpóźniej w ciągu 35 dni od 1.2.2023 r. (art. 38 ustawy zmieniającej).

Przykład
Pracownik adoptował dwunastolatka w 2021 r. (postanowienie sądu zyskało prawomocność 20.10.2021 r.). Jego wiek wykluczał uzyskanie urlopu na warunkach macierzyńskiego. Dzięki ustawie zmieniającej może go otrzymać, pod warunkiem że złoży wniosek do 22.2.2023 r. i rozpocznie go nie później niż 8.3.2023 r.

Urlop rodzicielski

Od 1.2.2023 r. prawo do urlopu rodzicielskiego jest uwarunkowane przyjęciem dziecka jako rodzina zastępcza (niezawodowa) lub jako rodzic adopcyjny (pracownik przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka) – patrz tabela. W obydwu przypadkach pracownikowi przysługuje minimum 29 tygodni tego urlopu (art. 183 § 4 pkt 3 i § 42 KP po zmianach).

Pracownik może wykorzystać urlop rodzicielski jednorazowo lub podzielić na maksymalnie 4 części (art. 183 § 43 KP). Musi o niego zawnioskować 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie jako niezawodowa rodzina zastępcza lub wystąpieniu do sądu o adopcję (art. 1824 w § 1 KP).

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o adopcję przed 1.2.2023 r. oraz nie wykorzystał urlopu rodzicielskiego, ma do niego prawo na warunkach obowiązujących od tego dnia (art. 40 ustawy zmieniającej). W tym celu musi złożyć pisemny wniosek do 22.2.2023 r.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Zasady dotyczące urlopów na warunkach macierzyńskiego i rodzicielskiego od 1.2.2023 r.

Warunki przyjęcia na wychowanie dziecka Wymiar urlopu na warunkach macierzyńskiego Wymiar urlopu rodzicielskiego Granica wiekowa dziecka w realizacji prawa do urlopu
Jako niezawodowa rodzina zastępcza 1) 20 tygodni – przy przyjęciu jednego dziecka

2) 31 tygodni – przy jednoczesnym przyjęciu dwojga dzieci

3) 33 tygodni – przy jednoczesnym przyjęciu trojga dzieci

4) 35 tygodni – przy jednoczesnym przyjęciu czworga dzieci

5) 37 tygodni – przy jednoczesnym przyjęciu pięciorga i więcej dzieci

(art. 183 § 1 i § 11 KP)

1) 32 tygodni – przy przyjęciu jednego dziecka,

2) 34 tygodni – przy jednoczesnym przyjęciu dwojga, trojga, czworga, pięciorga lub więcej dzieci

(art. 183 § 4 pkt 1-2 i § 41 KP)

– Do ukończenia przez dziecko 7 roku życia lub

– do ukończenia przez dziecko 10. roku życia, jeżeli wobec niego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego

(art. 183 § 1 i § 4 pkt 1-2 KP)

Jako rodzic adopcyjny, który wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka Do ukończenia przez dziecko 14 roku życia

(art. 183 § 11 i § 41 KP)

Jako rodzina zastępcza, a następnie jako rodzic adopcyjny w związku z wystąpieniem do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka Urlop w wymiarze wskazanym w poprzednim wierszu tabeli, obniżony o urlop na warunkach macierzyńskiego wykorzystany w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza

(art. 183 § 7 KP)

Urlop w wymiarze wskazanym w poprzednim wierszu tabeli, obniżony o urlop rodzicielski wykorzystany w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza

(art. 183 § 8 KP)

Do ukończenia przez dziecko 14 roku życia

(art. 183 § 7 i § 8 KP)

 

System teleinformatyczny do obsługi niektórych umów

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2754 opublikowano ustawę z 16.11.2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.

Ustawa określa zasady obsługi w systemie teleinformatycznym umów, o których mowa w:

Ważne

Przez obsługę w systemie umowy należy rozumieć zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy albo wygaśnięcie umowy oraz dokonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji praw i obowiązków wynikających z takiej umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do obsługi umów.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jednak:

Pracodawca, zleceniodawca albo rodzice wprowadzają do systemu informację o zmianie w zakresie ich statusu w ciągu 30 dni od zaistnienia okoliczności powodujących taką zmianę, co dotyczy także podmiotu niebędącego mikroprzedsiębiorcą zatrudniającego nie więcej niż 9 osób.

System prowadzi i udostępnia minister właściwy do spraw pracy, który jest także administratorem uwierzytelnionych w systemie danych stron umowy, czyli pracodawcy, pracownika, zleceniodawcy, zleceniobiorcy, rodziców i niani.

System umożliwi pracodawcy, zleceniodawcy i rodzicom:

Ważne

System umożliwi pracodawcy, zleceniodawcy i rodzicom przekazanie do systemu teleinformatycznego ZUS danych ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika, zleceniobiorcy, niani i członków ich rodzin. Dane ubezpieczeniowe będą przekazywane na profilu informacyjnym pracodawcy, zleceniodawcy albo rodziców utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Jeżeli pracodawca, zleceniodawca albo rodzice nie posiadają profilu informacyjnego, ZUS założy ten profil po autoryzacji dostępu do systemu teleinformatycznego ZUS.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Przed zawarciem umowy pracodawca, zleceniodawca, rodzice:

Do obsługi umowy za pośrednictwem systemu będzie wymagana zgoda stron umowy, która nie może zostać odwołana. W celu zapewnienia obsługi umowy za pośrednictwem systemu konieczne będzie wprowadzenie do niego danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz wypełnienie formularza umowy udostępnionego w systemie. Za prawidłowość danych będą odpowiadać strony umowy w zakresie, w jakim wprowadziły te dane.

Zawarcie umowy obsługiwanej za pośrednictwem systemu następuje z chwilą opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym przez strony umowy. Opatrzenie umowy podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wywołuje skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Zakres danych wprowadzanych do systemu określa art. 6 ustawy.

Pracownik, zleceniobiorca i niania będą mogli składać za pośrednictwem systemu:

Obsługa umowy w systemie kończy się po upływie:

W przypadku utraty przez pracodawcę, zleceniodawcę albo rodziców ich statusu (zob. art. 1 ust. 3 ustawy), umowa będzie obsługiwana w systemie nie dłużej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia zaistnienia tych okoliczności. W tym przypadku dokumenty wchodzące w skład dokumentacji pracowniczej albo dokumentacji umowy będą przechowywane w systemie do czasu ich zniszczenia. Przepisy te stosuje się odpowiednio do podmiotu niebędącego mikroprzedsiębiorcą zatrudniającego nie więcej niż 9 osób.

Ważne

Minister właściwy do spraw pracy:

 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki udostępni system w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 23.1.2026 r.;
 • ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej BIP komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnienie systemu, który ogłosi co najmniej 30 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.