Oznaczenie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dnia 20.6.2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. W znacznej mierze powiela ono przepisy dotychczasowego rozporządzenia oraz określa termin stosowania dotychczasowych banderol.

Czytaj więcej

Odbiór usług budowlanych może mieć decydujący wpływ na powstanie obowiązku podatkowego

Przepis art. 66 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy 2006/112/WE, należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, by w wypadku braku wystawienia faktury dotyczącej świadczonych usług lub wystawienia jej z opóźnieniem, formalny odbiór tej usługi był uważany za moment, w którym usługa ta została wykonana.

Czytaj więcej

Nowa deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych – FIN-1

Od 1.8.2019 r. ma wejść w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych. W rozporządzeniu określono nowy wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania.

Czytaj więcej

Deklaracje i informacje dla podatków lokalnych

Od 1.7.2019 r. obowiązują wzory deklaracji i informacji dotyczących podatków lokalnych, czyli podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Czytaj więcej

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w formie elektronicznej

Od września 2020 r. księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy oraz księgi wychowanków będą mogły być prowadzone w wersji elektronicznej.

Czytaj więcej

Programy ochrony powietrza

7.7.2019 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Czytaj więcej

Od 1 września 2019 r. nowe rozporządzenie regulujące zakres danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 wejdzie w życie nowe rozporządzenie określające zakres danych przekazywanych do SIO. Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego wynika ze zmiany brzmienia upoważnienia ustawowego.

Czytaj więcej

Odkup przez państwo nie powoduje bezpodstawnego wzbogacenia sprzedającego nieruchomość

Czy kupujący grunty, co do których zastrzeżono prawo odkupu przez Skarb Państwa, może powoływać się na bezpodstawne wzbogacenie sprzedającego, gdy zapłacił wyższą cenę niż ta, którą potem uzyskał w związku z realizacją prawa odkupu gruntu przez państwo, a miał świadomość istnienia prawa odkupu i warunków, na jakich to prawo ma być realizowane?

Czytaj więcej

Kierunki ostatnich zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 26.4.2019 r. Sejm RP przyjął kolejną już, obszerną nowelizację ustawy z 3.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Przyjęte zmiany wejdą w życie 26.6.br. Poniżej prezentujemy najważniejsze kierunki zmian, które zostaną następnie szczegółowo omówione w oddzielnych opracowaniach.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego dostosowująca do przepisów RODO

W ramach ustawy z 21.2.2019 r. zmieniającej 168 ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO sektorowe) znowelizowano również ustawę z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: InfSekPublU). Podstawowym celem zmian InfSekPublU było wykonanie dyspozycji zawartej w art. 86 RODO, zgodnie z którym dane osobowe zawarte w […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych