Projekty zmian aktów prawnych

Zmodyfikowany katalog danych, których pracodawca może domagać się od pracownika | Korzystanie z monitoringu w miejscu pracy oraz danych biometrycznych pracowników ma być dozwolone | Inspektor ochrony danych osobowych, postępowanie kontrolne oraz odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych – jest projekt nowej ustawy | Wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych | Ograniczenie […]

Czytaj więcej

Dodatek funkcyjny dla pracownika

Dodatek funkcyjny, przyznany pracownikowi szkoły wyższej w związku z pełnieniem funkcji, przysługuje wyłącznie w okresie jej pełnienia. Wyrok SN z 26.7.2017 r., II PK 218/16 Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek (sprawozdawca), Sędziowie SN: Bogusław Cudowski, Andrzej Wróbel. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 26.7.2017 r. sprawy […]

Czytaj więcej

Staż wymagany do uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Zatrudnienie po 1.5.2004 r. w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej podlega zaliczeniu do stażu pracy wymaganego do uzyskania świadczenia przedemerytalnego.Wyrok SN z 20.6.2017 r., I UK 282/16 Przewodniczący Sędzia SN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Krzysztof Rączka. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 20.6.2017 r. […]

Czytaj więcej

Wakacje pod pozorem szkolenia nie są kosztem uzyskania przychodu

Słusznie więc stwierdziły organy podatkowe, co zostało także zaakceptowane przez sąd I instancji, że zakwestionowany wydatek, w całości zakwalifikowany przez skarżącego do kosztów uzyskania przychodów, w zasadniczej mierze dotyczył elementów innych niż szkolenie i jako taki nie mógł być oceniony jako mający na celu osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie źródła przychodów u skarżącego, w rozumieniu art. […]

Czytaj więcej

Dyrektywa policyjna

Do 6 maja 2018 r., do polskiego porządku prawnego ma być wdrożona tzw. Dyrektywa policyjna, przyjęta w dniu 27 kwietnia 2016 r., przez Parlament Europejski i Radę UE.

Czytaj więcej

Kary za umyślne blokowanie telefonicznych numerów alarmowych

Dnia 19.11.2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 15.9.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941), którymi wprowadzono kary za umyślne blokowanie telefonicznych numerów alarmowych.

Czytaj więcej

Projekt ustawy budżetowej na 2018 r.

Zgodnie z art. 222 zd. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. złożony został w Sejmie 28.9.2017 r. (druk sejmowy 1876), w związku z czym ww. […]

Czytaj więcej

I ACa 300/17 – wyrok SA Kraków z dnia 30-10-2017

Czytaj więcej

Uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego – projektowane zmiany w Prawie budowlanym

W projekcie z 20.9.2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego przewidziano zmiany m.in. w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Zaproponowane w projekcie zmiany są dość rozległe. Warto zapoznać się z wybranymi z nich, zwłaszcza w zakresie przepisów, które […]

Czytaj więcej

Zmieniono nazwę Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku

1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie MKiDN z 10.10.2017 r. w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1974). Organizację oraz szczegółowy zakres działania Archiwum Państwowego w Malborku określi statut nadany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych