Jakich faktur dotyczy obowiązkowy split payment

Klient złożył zamówienie na towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na kwotę brutto 24 tys. zł. W związku z tym, że wpłacił dwie zaliczki w kwotach 7 tys. zł oraz 8 tys. zł, wystawiliśmy dwie faktury zaliczkowe na te kwoty oraz fakturę końcową na kwotę 9 tys. zł. Czy faktury te […]

Czytaj więcej

Sprawozdania dotyczące zużytych baterii

Czy w sytuacji opisanej poniżej podmiot jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012, ustanawiającego na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów?

Czytaj więcej

Przesłanka warunkująca zmianę lasu na użytek rolny zgodnie z artykułem 13 ustawy o lasach

Jak w poniżej opisanej sytuacji powinien postąpić starosta? Czy może zezwolić na zmianę lasu na użytek rolny? Co byłoby najracjonalniejszym i optymalnym rozwiązaniem w opisanej sytuacji dla rolnika i gospodarza postępowania administracyjnego?

Czytaj więcej

Poświadczenie własnoręczności podpisu na oświadczeniu dokonywane przez organ administracyjny

Zgodnie z art. 27b ust. 4 ustawy ‒ Prawo łowieckie, oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą. Starosta jest zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia. Jak praktycznie powinno ta procedura być […]

Czytaj więcej

Bardziej elastyczne zasady przedłużania licencji

Unia Europejska przyjęła nowe regulacje dla sektora transportowego, które mają ułatwić firmom i władzom krajowym radzenie sobie z nadzwyczajnymi okolicznościami powstałymi w wyniku kryzysu epidemicznego. W zeszłym tygodniu Rada Europejska zatwierdziła tymczasowe środki pozwalające państwom członkowskim na przedłużenie ważności niektórych certyfikatów i licencji w transporcie drogowym, kolejowym czy wodnym oraz poluzowała zasady naliczania opłat dla […]

Czytaj więcej

Ważność zaświadczenia o niekaralności a wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Jak długo ważne są zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego? Do wniosku dołączono zaświadczenia wydane w czerwcu 2019 r. Czy należy wezwać wnioskodawcę do złożenia aktualnych zaświadczeń, a jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej?

Czytaj więcej

Podmiot właściwy do złożenia oświadczeń o niekaralności a wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Czy prezes zarządu spółki z o.o. może składać oświadczenia o niekaralności o innych osobach wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierając w nich klauzulę o niekaralności? Czy takie oświadczenia powinny być złożone przez każdą osobę oddzielnie?

Czytaj więcej

Nagroda jubileuszowa dla dyrektora instytucji kultury z 45 lat pracy

Czy dyrektorowi instytucji kultury (osoba prawna) przysługuje wyplata nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy, a jeżeli tak to na podstawie jakich przepisów?

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 3.0. a zmiany w zakresie instytucji raportu o stanie gminy

Podobno tzw. tarcza antykryzysowa 3.0. wprowadziła zmiany w raporcie o stanie gminy. Co zostało zmienione? Czy został wprowadzony mechanizm podobny, jak w przypadku powiatu – zgodnie z którym nieudzielenie wotum zaufania zarządowi oznacza wniosek o jego odwołanie? Wójt obawia się, że radni nie udzielą mu wotum zaufania.

Czytaj więcej

Bieg terminu i zajęcie stanowiska przez organ wobec pandemii koronawirusa

Gmina wszczęła postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zwróciła się m.in. do Sanepidu o zaopiniowanie oceny oddziaływania na środowisko. Jak postąpić, jeśli organ nie zarządził biegu terminu na wydanie opinii dla organów opiniujących, a np. Sanepid nie wydał jej w terminie 14 dni? Czy można również, po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych