Okoliczności uzasadniające umorzenie postępowania odwoławczego przez KIO

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z 10.7.2014 r. (sygn. akt X Ga 240/14) uwzględnił skargę Prezesa UZP oraz zmienił postanowienie KIO z 22.4.2014 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego (sygn. akt KIO 713/14), a także oddalił odwołanie wykonawcy, który zakwestionował zastosowanie przez zamawiającego wymogów określonych w art. 143a ust. 3 Pzp do odwołującego, mimo złożenia […]

Czytaj więcej

Niezłożenie pełnomocnictwa a bieg odwołania

W wyroku z 11.8.2014 r. (sygn. akt XIX Ga 385/14) Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił skargę Prezesa UZP i zmienił postanowienie KIO z 21.5.2014 r. o odrzuceniu odwołania (sygn. akt KIO 963/14). W przedmiotowej sprawie KIO uznała pełnomocnictwo do wniesienia odwołania za wadliwe ze względu na to, że z jego treści nie wynikało, aby osoba […]

Czytaj więcej

Drugoplanowe znaczenie terminu związania ofertą

W wyroku z 16.7.2014 r. (sygn. akt XXIII Ga 924/14) Sąd Okręgowy w Warszawie zajął stanowisko odnośnie do związania ofertą oraz wykładni oświadczeń woli wykonawcy składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także wzajemnej zależności i powiązania postępowania w sprawie opinii wydawanej przez KIO na skutek wniesienia umotywowanych zastrzeżeń od wyniku kontroli uprzedniej, […]

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i niektórych innych ustaw oraz Stanowisko NRL w tej sprawie

Od pewnego czasu resort zdrowia pracuje nad projektem nowelizacji do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zdaniem resortu konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań w tym zakresie jest podyktowana m.in. zmieniającą się strukturą zatrudnienia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz postulatami środowiska ratowników medycznych.

Czytaj więcej

Ramowe plany nauczania – projekt zmian

Resort edukacji pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Celem nowelizacji ma być wprowadzenie zmian porządkujących, dostosowujących, uwzględniających problemy występujące w praktyce stosowania przepisów, a także zmiany rozwiązujące istniejące obecnie problemy interpretacyjne.

Czytaj więcej

Resort zdrowia rozpoczął prace nad zmianą przepisów w sprawie Państwowego Ratownictwa Medycznego

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Główne zmiany dotyczą funkcjonowania zawodu ratownika medycznego oraz umożliwienia pracy ratownikom medycznym w innych jednostkach niż szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego.

Czytaj więcej

Projekt zmiany przepisów wykonawczych dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Ministerstwo Zdrowia przygotowało dwa projekty rozporządzeń koszykowych. Projekty dotyczą zmian w zakresie leczenia szpitalnego oraz opieki specjalistycznej. 13.9.2014 r. upłynął termin zgłaszania w ramach konsultacji społecznych uwag do powyższych projektów.

Czytaj więcej

Wartość rzeczy i praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw skarbowy w 2015 r.

Minister Finansów obwieszczeniem z 18.8.2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. poz. 709) określił kwotę wartości poszczególnych rzeczy lub praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw z tytułu zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych, a także odsetek od zaległości.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Stawki kar za przekroczenie norm dotyczących ochrony środowiska na 2015 r.

Minister Środowiska wydał obwieszczenie z 25.7.2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 648).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych