Stawki opłat za wywóz odpadów na nowych zasadach

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 28.11.2013 r. (sygn. K17/12) nakazał uchwalenie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sejm uchwalił przepisy 28.11.2014 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 87). Część nowych przepisów weszła w życie 1 lutego, a teraz zaczynają obowiązywać m.in. artykuły dotyczące postępowania egzekucyjnego. Gminy muszą podjąć stosowne uchwały.

Czytaj więcej

Zasiłek otrzyma ten, co złoży wniosek przed dniem skorzystania z zasiłku

Wniosek ubezpieczonego niebędącego pracownikiem o zasiłek macierzyński musi być złożony do ZUS najpóźniej przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku, a przepisy ustanawiające tę zasadę są zgodne z Konstytucją.

Czytaj więcej

Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

Od marca trwają prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej dotyczą sektora samorządowego, rządowego, a także budżetu środków europejskich. Nowe przepisy odnoszą się do sposobu sporządzania sprawozdań, formy i terminów ich przekazywania. Nowelizacja będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za kwiecień 2015 r., kwartalnych za I kwartał 2015 r. i do sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za […]

Czytaj więcej

Sejm przegłosował zmiany dla przechodzących na emeryturę

Umożliwienie przy wyliczeniu wysokości emerytury zastosowania tablic dalszego trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny – to tylko jedna ze zmian, jakie przewiduje uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

W rozdziale 80149 i 80150, płacę nauczyciela wspomagającego należy włączać proporcjonalnie

Czy przy szacowaniu wydatków przedszkola lub szkoły w zakresie kształcenia specjalnego (w związku z wydzieleniem rozdziału 80149 i 80150) można w całości zaliczyć koszty płac nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w oddziale integracyjnym czy należy koszty wynagrodzenia przeliczyć proporcjonalnie do liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym? Czy do obliczenia kosztów w zakresie kształcenia specjalnego można uwzględnić koszty płac […]

Czytaj więcej

Zasady odprowadzania składek na FP – korekta stanowiska ZUS

Płatnicy składek (osoby fizyczne), zatrudniający jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa-zlecenie, agencyjna lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) nie opłacają składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie tych umów.

Czytaj więcej

Automaty z słodyczami w szkole tylko do 31.8.2015 r.

9.1.2015 r. opublikowano nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 35). Nowelizacja wprowadziła nowy dział do ustawy z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przepisy tego działu nie tylko będą zakazywały sprzedaży określonej kategorii produktów w szkołach, ale również określają nowe kompetencje dyrektora szkoły i rady rodziców.

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Resort edukacji przygotowuje kolejną nowelizację rozporządzenia MEN z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416).

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych