Obniżenie chorobowego dla sędziów i prokuratorów

Wynagrodzenie sędziów i prokuratorów za czas choroby ulegnie obniżeniu o 20%. Takie wynagrodzenie będzie wypłacane maksymalnie przez rok.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 11.9.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Ustawa zaczęła obowiązywać 5 grudnia 2013 r., lecz niektóre z jej przepisów zaczęły funkcjonować dopiero od 1 stycznia 2014 r.

Czytaj więcej

Nowe zasady funkcjonowania funduszy sołeckich od 2015 r.

Dnia 28.1.2014 r. do Sejmu przekazany został projekt nowej ustawy o funduszu sołeckim, która ma zastąpić obowiązującą dotychczas ustawę. Głównym celem podjęcia prac nad uchwaleniem nowej regulacji było wprowadzenie przepisów, które doprowadziłyby do zwiększenia liczby gmin, w których zostanie utworzony fundusz sołecki. W chwili obecnej jedynie 55% gmin utworzyło taki fundusz, zaś po wejściu życie […]

Czytaj więcej

Rozszerzenie katalogu prac dozwolonych w niedziele i święta

W niedziele i święta będą mogły być świadczone usługi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza terytorium RP, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni te są u niego dniami pracy oraz prace zapewniających możliwość świadczenia tych usług. A pracownicy wykonujący w niedziele i święta takie prace będą mieli prawo do innego dnia wolnego […]

Czytaj więcej

Nowe zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich – projekt zmian

Resort pracy przygotowuje obecnie istotną nowelizację przepisów regulujących zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy oraz sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla niektórych grup ubezpieczonych. Projekt nowelizacji trafił obecnie do konsultacji międzyresortowych. Termin wejścia w życie ustawy został, z pewnymi wyjątkami, przewidziany wstępnie na początek 2015 r., jednak już teraz warto obserwować zmiany, […]

Czytaj więcej

Zmiana wzoru wieloletniej prognozy finansowej

Na mocy ustawy z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca wprowadził istotne modyfikacje obowiązujących przepisów, dotyczące m.in. zakresu wyłączeń z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Unormowania te mają zwiększyć możliwości, przynajmniej formalnie, jednostek samorządu terytorialnego do absorpcji […]

Czytaj więcej

Obniżenie uposażenia chorobowego służb mundurowych

W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim uposażenie, wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące funkcjonariuszowi/żołnierzowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim ma zostać obniżone o 20%.

Czytaj więcej

Zwrot naliczonego VAT w imporcie od 1.1.2014 r.

Od 1.1.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656).

Czytaj więcej

Zwolnienia od VAT oraz warunki stosowania od 1.1.2014 r.

Od 1.1.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722). Przeważająca część regulacji zawarta w rozporządzeniu jest kontynuacją dotychczasowych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4.4.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o […]

Czytaj więcej

Obniżona stawka VAT oraz warunki jej stosowania od 1.1.2014 r.

Od 1.1.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1719). Wydanie nowego rozporządzenia było związane przede wszystkim z wejściem w życie ustawy z 7.12.2012 r. zmieniającej ustawę o […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych