Od kiedy należy liczyć odsetki od świadczenia nienależnie wypłaconego przez ZUS?

W praktyce istnieją wątpliwości w kwestii ustalania daty początkowej, od której należy liczyć odsetki od nienależnie pobranego świadczenia od ZUS. Orzeczenia sądów są w tej materii całkiem rozbieżne ze stanowiskiem, jakie prezentuje ZUS. Do sprawy odniosło się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

GIODO wzywa do zmiany Prawa zamówień publicznych

Zaniepokojenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wywołało publikowanie na stronach internetowych instytucji publicznych i w BIP imion i nazwisk oraz pełnych adresów zamieszkania osób fizycznych.

Czytaj więcej

Statut organizacji zawodowej nie może ograniczać dostępu do informacji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z 11.3.2015 r. (II SA/Go 24/15, Legalis) rozstrzygnął spór między organizacją międzyzakładową związku zawodowego a jej regionem, dotyczący zakresu pojęcia informacji publicznej.

Czytaj więcej

Zakres „danych publicznych” podlegających udostępnieniu

Od początku roku obowiązują przepisy wprowadzające zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej dotyczące katalogu informacji oraz danych podlegających reżimowi wymienionej ustawy. Do zakresu danych publicznych podlegających udostępnieniu włączono treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Czytaj więcej

Policjanci chcą równych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Trybunał Konstytucyjny sprawdzi wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop policjantów. Zdaniem związku są one mniej niekorzystne niż dla funkcjonariuszy Straży Więziennej, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, co jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości.

Czytaj więcej

Zmiany w rozkładaniu na raty zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które umożliwiają rozkładanie na raty całości zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wpłacanych przez płatników.

Czytaj więcej

Usługi księgowe a kasa rejestrująca

W dniu 9.4.2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.

Czytaj więcej

Nowocześniejsza administracja podatkowa – rząd przyjął projekt nowej ustawy

Asystent pomagający przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą, centra obsługi i usprawnienie wydawania interpretacji podatkowych to założenia projektu ustawy o administracji podatkowej, przyjętej przez rząd 31.3.2015 r. Dzięki zmianom będzie na ona nowocześniejsza i lepiej przygotowana do obsługi klientów.

Czytaj więcej

Dzień Zwycięstwa będziemy obchodzić 8 maja, a nie 9 maja

Sejm uchwalił ustawę, która ustanawia 8 maja jako dzień Narodowego Dnia Zwycięstwa. Jednocześnie posłowie zdecydowali, że dzień ten będzie świętem państwowym. Nowa ustawa nie zmienia katalogu świąt wolnych od pracy, co oznacza, że dzień Narodowego Dnia Zwycięstwa nie będzie dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej

Usprawnienie organizacji Administracji Podatkowej

Od 1.4.2015 r. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe są jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników tej administracji w województwie pracodawcą jest izba skarbowa. Efektem tych zmian ma być lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania Administracji Podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Zmiany nie mają wpływu […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych