Kary za umyślne blokowanie telefonicznych numerów alarmowych

Dnia 19.11.2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 15.9.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941), którymi wprowadzono kary za umyślne blokowanie telefonicznych numerów alarmowych.

Czytaj więcej

Projekt ustawy budżetowej na 2018 r.

Zgodnie z art. 222 zd. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. złożony został w Sejmie 28.9.2017 r. (druk sejmowy 1876), w związku z czym ww. […]

Czytaj więcej

I ACa 300/17 – wyrok SA Kraków z dnia 30-10-2017

Czytaj więcej

Uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego – projektowane zmiany w Prawie budowlanym

W projekcie z 20.9.2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego przewidziano zmiany m.in. w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Zaproponowane w projekcie zmiany są dość rozległe. Warto zapoznać się z wybranymi z nich, zwłaszcza w zakresie przepisów, które […]

Czytaj więcej

Zmieniono nazwę Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku

1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie MKiDN z 10.10.2017 r. w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1974). Organizację oraz szczegółowy zakres działania Archiwum Państwowego w Malborku określi statut nadany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska

3.11.2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 29.9.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. z 2017 r. poz. 1942).

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw oczekuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.10.2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Czytaj więcej

Konkurs dotyczący modeli kooperacji w ramach pomocy i integracji społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 pt. „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Działania 2.5 PO WER. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu są przyjmowane od 29.9.2017 r. (od godz. 00:00) do […]

Czytaj więcej

Kurator sądowy będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy także w związku z nadużywaniem alkoholu

Kurator sądowy będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy także w związku z nadużywaniem alkoholu. Tak wynika z projektu ustawy 12.10.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej umożliwiającą zwolnienie weteranów z opłat za pobyt w DPS

Dnia 9.11.2017 r. wejdzie w życie ustawa z 15.9.2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1985), umożliwiająca zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązku wnoszenia przez nich opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych