Zmiany standardów MSSF oraz MSR przyjęte do stosowania w UE

Od 12.1.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) 2015/28 z 17.12.2014 r. przyjmujące zmiany wynikające z corocznych zmian MSSF za okres 2010–2012 r. Zmiany te obejmują poprawki do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2, 3 i 8 oraz Międzynarodowych Standardów ¬Rachunkowości (MSR) 16, 24 i 3

Czytaj więcej

Certyfikat rezydencji i okres jego ważności – nowe regulacje

W ustawach dotyczących podatków dochodowych zamieszczono przepisy dotyczące certyfikatu rezydencji i jego ważności. Przepisy te regulują zastosowanie przez płatnika certyfikatu rezydencji przy poborze podatku gdy certyfikat ten nie zawiera okresu jego ważności.

Czytaj więcej

Uproszczenie procedury wstępnych badań lekarskich

Od 1.4.2015 r. zostanie rozszerzona możliwość przystąpienia do pracy bez odbycia wstępnych badań lekarskich.

Czytaj więcej

Zwrot VAT niektórym podmiotom – nowe rozporządzenie

Od 1.1.2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Jego wydanie wiąże się z wprowadzeniem zmian wynikających z przepisów unijnych dotyczących miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub usług elektronicznych na rzecz ostatecznych konsumentów.

Czytaj więcej

Więcej deklaracji z podpisem elektronicznym

Od 1.1.2015 r. obowiązują zmiany do rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zmiana do rozporządzenia określa kolejne deklaracje podatkowe, które mogą być opatrzone podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań innym niż bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Czytaj więcej

Wynagrodzenie urzędników sądów i prokuratury

28 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8.12.2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 r. poz. 54).

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Koncepcja nowej ustawy wdrażającej dyrektywy unijne dotyczące zamówień

UZP zarekomendował przygotowanie nowej ustawy o systemie zamówień publicznych (a zatem z innym niż obecny tytułem) zamiast kolejnej nowelizacji Pzp. Ma ona wypełnić wymóg wdrożenia nowych dyrektyw: klasycznej 2014/24/UE oraz dyrektywy sektorowej 2014/25/UE. Nowa ustawa o udzielaniu koncesji ma natomiast wdrożyć postanowienia dyrektywy koncesyjnej 2014/23/UE. Optymalne byłoby, aby ustawy zaczęły obowiązywać przed 18.4.2016 r.

Czytaj więcej

Projekt nowych formularzy ogłoszeń unijnych dotyczących zamówień

Na szczeblu Unii Europejskiej w toku prac legislacyjnych i konsultacji jest nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

Czytaj więcej

Dostęp do parkingu dla klientów lokali użytkowych

Współistnienie w budynku lokali mieszkalnych i użytkowych zdarza się bardzo często. Prawidłowe zarządzenie nieruchomością w takich wypadkach powinno zatem wiązać się z zarządzaniem obiektem z uwzględnieniem interesów obu stron. Niekiedy jednak może wystąpić konflikt pomiędzy interesem mieszkańców a przedsiębiorców, czy nawet gminy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych