Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne

Nowelizacja rozporządzenia wydłuża o rok termin rozliczania dotacji na „przejściowym” formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Tym samym wzór określony w załączniku nr 2 będzie używany do rozliczania dotacji dopiero w 2016 r.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Pracodawca może się ubiegać o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem wszystkich niepełnosprawnych, a nie jak dotychczas jedynie jego pracowników, których niepełnosprawność powstała w tym czasie. Pracodawca musi wykazać tylko wzrost netto zatrudnienia ogółem. Odpadł zatem obowiązek wykazywania tego wzrostu w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące klasyfikacji

Obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nowe rozwiązania polegają głównie na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do przepisów prawa, jak również mają charakter porządkujący i doprecyzowujący dotychczasowe zapisy rozporządzenia. Zmiany te związane są między innymi z potrzebą uwzględnienia nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego

Trwają prace nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane. Projekt zakłada m.in. zmiany w procedurze sporządzania studium zwiększające jawność postępowania i wiedzę społeczności lokalnych o planowanych działaniach oraz ich konsekwencjach, np. obowiązek dołączenia do projektu studium prognozy oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

Zmiany standardów MSSF oraz MSR przyjęte do stosowania w UE

Od 12.1.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) 2015/28 z 17.12.2014 r. przyjmujące zmiany wynikające z corocznych zmian MSSF za okres 2010–2012 r. Zmiany te obejmują poprawki do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2, 3 i 8 oraz Międzynarodowych Standardów ¬Rachunkowości (MSR) 16, 24 i 3

Czytaj więcej

Certyfikat rezydencji i okres jego ważności – nowe regulacje

W ustawach dotyczących podatków dochodowych zamieszczono przepisy dotyczące certyfikatu rezydencji i jego ważności. Przepisy te regulują zastosowanie przez płatnika certyfikatu rezydencji przy poborze podatku gdy certyfikat ten nie zawiera okresu jego ważności.

Czytaj więcej

Uproszczenie procedury wstępnych badań lekarskich

Od 1.4.2015 r. zostanie rozszerzona możliwość przystąpienia do pracy bez odbycia wstępnych badań lekarskich.

Czytaj więcej

Zwrot VAT niektórym podmiotom – nowe rozporządzenie

Od 1.1.2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Jego wydanie wiąże się z wprowadzeniem zmian wynikających z przepisów unijnych dotyczących miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub usług elektronicznych na rzecz ostatecznych konsumentów.

Czytaj więcej

Więcej deklaracji z podpisem elektronicznym

Od 1.1.2015 r. obowiązują zmiany do rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zmiana do rozporządzenia określa kolejne deklaracje podatkowe, które mogą być opatrzone podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań innym niż bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Czytaj więcej

Wynagrodzenie urzędników sądów i prokuratury

28 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8.12.2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 r. poz. 54).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych