I SA/Kr 1304/15 – postanowienie WSA Kraków z dnia 19-10-2015

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej

Ułatwienie wykonywania cudzoziemcom w Polsce zawodów pielęgniarki i położnej oraz uznanie za wykonywanie zawodu pielęgniarki również nauczania przez pielęgniarkę innych zawodów medycznych – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Począwszy od 1.9.2015 r. wchodzą w życie liczne zmiany w przepisach prawa oświatowego. Wśród nich należy zwrócić szczególną uwagę na nowe rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Czytaj więcej

W przyszłym roku zmienią się przepisy dotyczące placówek oświatowych

Resort edukacji prowadzi obecnie prace nad nowym rozporządzeniem określającym rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych. Przepisy nowego rozporządzenia miałyby zastosowanie także do placówek niepublicznych – z wyjątkiem przepisów dotyczących wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Przewidywany termin wejścia w życie nowego rozporządzenia to 1.9.2016 r.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Umożliwienie gminom tworzenie i prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wprowadzenie przepisów dotyczących kształcenia superwizorów pracy socjalnej oraz zapewnienie lepszej ochrony pracownikom socjalnym – to tylko niektóre zmiany, przewidziane w ustawie z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1310).

Czytaj więcej

Osoby bez prawa do zasiłku macierzyńskiego otrzymają świadczenie rodzicielskie

Od 1.1.2016 r. wprowadzone zostanie (przewidziane w ustawie z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2015 r. poz. 1217) nowe świadczenie – rodzicielskie. Będzie ono przysługiwało osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, czyli osobom bezrobotnym, studentom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

Czytaj więcej

W umowach gospodarczych zawieranych ze szkołą tylko wyjątkowo można zastrzegać ich niejawność

Jednym z aspektów reprezentowania szkoły na zewnątrz przez dyrektora jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Dyrektor szkoły negocjując i podpisując takie umowy musi pamiętać, że umowy mogą być kontrolowane nie tylko przez organ prowadzący. Często zdarza się, że w takiej umowie zastrzegany jest obowiązek zachowania poufności. Pojawia się wtedy konflikt pomiędzy przepisem ustawy, a wolą stron wyrażoną […]

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli

12.8.2015 r. resort edukacji rozpoczął proces uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie, to zastąpi ono obecnie obowiązujące rozporządzenie MEN z 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego […]

Czytaj więcej

Tymczasowe rozwiązania w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma na celu przedłużenie na 2016 r. tzw. janosikowego. Zawiera ona rozwiązania dotyczące: płatników janosikowego na poziomie województw, opracowania projektów uchwał budżetowych, projektu ustawy budżetowej oraz wieloletnich prognoz finansowych. Rozwiązania te zmieniają zasady naliczania wpłat oraz dystrybucji subwencji regionalnej dla województw.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych