Kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Obowiązująca od początku roku ustawa z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768) uchyliła m.in. przepisy o wykonywaniu czynności na stanowiskach: zwrotniczy, mostowniczy i dróżnik obchodowy oraz dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra, manewrowy metra, monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra, monter urządzeń zdalnego […]

Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie cudzoziemca zatrudnianego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Od 23.1.2015 r. będzie obowiązywała nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemców zatrudnianych przez polskich pracodawców w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Czytaj więcej

Firmy i pracownicy, poszkodowani zakazem wwozu towarów i usług za granicę uzyskają pomoc od państwa

Dnia 1.2.2015 r. wejdą w życie zmienione przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, które umożliwiają uzyskanie pomocy finansowej na wypłatę świadczeń dla pracowników przez firmy, u których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia unijnego w sprawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

W ramach Komitetu doradczego ds. zamówień publicznych do 16.1.2015 r. konsultowany jest projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w D.Urz. Unii Europejskiej. Rozporządzenie będzie wiązać w całości i będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o administracji podatkowej – faktyczna modernizacja czy dodatkowe obciążenie?

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad usprawnieniem i poprawą funkcjonowania administracji podatkowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że rosnący poziom technologiczny wymusza na fiskusie wprowadzenie nowych rozwiązań dostosowujących funkcjonowanie administracji podatkowej do obecnych realiów. Autorzy projektowanej ustawy przedstawiają wizję nowoczesnej i elastycznej na potrzeby podatników administracji. Jednak to dopiero praktyka pokaże, czy nowa ustawa o administracji podatkowej […]

Czytaj więcej

Nowelizacja prawa oświatowego – omówienie projektów aktów wykonawczych

Oprócz trwających obecnie prac w Sejmie nad istotnym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty MEN pracuje nad aktami wykonawczymi, mającymi za zadanie doprecyzować znowelizowane przepisy. Poniżej znalazło się omówienie najważniejszych rozwiązań, które zostaną wprowadzone na mocy nowych rozporządzeń.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty już w Sejmie

W lipcu 2014 r. resort edukacji przedstawił projekt dużej nowelizacji SysOśwU. Głównym zamierzeniem MEN jest wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu oświaty, w tym wykonanie wyroku TK z 24.9.2013 r. Obecnie prace nad projektem zostały rozpoczęte w Sejmie. Należy zwrócić uwagę, że kształt projektowanej nowelizacji uległ pewnym zmianom w porównaniu z jej początkowym brzmieniem.

Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniu MSW w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

Uchylenie części dotychczasowych przepisów rozporządzenia (które znalazły się w znowelizowanej ustawie) oraz nowe obowiązki funkcjonariuszy to wynik obowiązujących od 19.12.2014 r. zmian do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.6.2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Czytaj więcej

Deklaracje i informacje podatkowe

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą wystawiać deklaracje i informacje podatkowe dotyczące pobranych zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego. W tabeli przedstawiamy porównanie PIT, terminy ich składania oraz informacje komu są przekazywane.

Czytaj więcej

§ 2. Cywilnoprawne dobra osobiste

Zgodnie z art. 23 KC Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji,

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych