Byłemu samorządowcowi nie przysługuje zasiłek chorobowy po opuszczeniu aresztu trwającego ponad 3 miesiące

Stosunek pracy aresztowanego pracownika samorządowego wygasa po upływie 3 miesięcy aresztu. Po opuszczeniu aresztu przekraczającego ten okres stosunek pracy pracownika samorządowego już nie istnieje, były pracownik nie jest też ubezpieczony i nie może mu przysługiwać zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy po zwolnieniu z aresztu (postanowienie SN z 6.10.2015 r., III UZP 10/15).

Czytaj więcej

Ułatwienia dla prowadzących badania kliniczne – zmiany w Prawie farmaceutycznym

Przejęcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych uczestnikom badań klinicznych prowadzonych przez sponsorów – to podstawowy cel nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 17.11.2015 r.

Czytaj więcej

Prezydent podpisał: nowe obowiązki dotyczące zbierania sprzętu elektronicznego

Unia Europejska dąży do podniesienia poziomu zbierania, odzyskiwania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nowa ustawa, podpisana przez Prezydenta, wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4.7.2012 r.

Czytaj więcej

Uwaga: czas na okresowe kontrole obiektów budowlanych

Początek sezonu jesienno-zimowego niesie ze sobą poważne zagrożenia związane z eksploatacją instalacji grzewczych. Brak szczelności i sprawności urządzeń czy też brak drożności przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchy gazu, czy pożary.

Czytaj więcej

Nowe zasady budowy hipermarketów – nowelizacja podpisana przez Prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy z 25.9.2015 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1713). Jej celem jest uregulowanie zasad budowy na terenach gmin wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Czytaj więcej

Gminy chcą pilnej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Uczestnicy Kongresu Gmin Wiejskich zaapelowali do rządu, parlamentu oraz prezydenta o zainicjowanie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Chodzi między innymi o zmiany w zakresie zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w kwestii odszkodowań związanych z uchwaleniem planu miejscowego.

Czytaj więcej

Nowe przepisy w sprawie wymagań lokalowych jakie musi spełnić placówka wsparcia dziennego

5.9.2015 r. dodany został w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 18b, stanowiący podstawę do wydania rozporządzenia określającego jednolite wymagania lokalowe i sanitarne, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Odpowiednie rozporządzenie weszło w życie 17 października 2015 r.

Czytaj więcej

Dane o środowisku wprowadzą do baz danych inspektorzy środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie systemu Ekoinfonet przewiduje gromadzenie danych o środowisku w jednej bazie. Informacje będą tam wprowadzać inspektorzy środowiska.

Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację – będą nowe formy wspierania budownictwa mieszkaniowego

Prezydent podpisał uchwaloną 10 września nowelizacją ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wprowadza ona nowe formy finansowania nowych inwestycji.

Czytaj więcej

Gminy protestują przeciwko zmianom planowanym w Prawie wodnym

Uczestnicy Kongresu Gmin Wiejskich chcą znaczącej modyfikacji projektu nowelizacji Prawa wodnego, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. Gminy nie godzą się między innymi na przekazanie wójtom nadzoru nad spółkami wodnymi, domagają się także wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu dostosowania planów miejscowych do map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych