Czy samorządy będą musiały wydać pieniądze na tzw. dekomunizację nazw?

Przygotowywany jest projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Koszty proponowanych zmian poniosą samorządy.

Czytaj więcej

Rada miejska wprowadzając wyjątki musi je precyzyjnie określić w uchwale

W świetle najnowszych rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, może on unieważnić uchwałę rady gminy tylko z powodu nieprecyzyjnego określenia jej zapisów

Czytaj więcej

Czy gminy zyskają większą swobodę w decydowaniu, komu wynająć swoje mieszkania?

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, która ma pomóc gminom w swobodnym kształtowaniu ich polityki mieszkaniowej i dysponowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym.

Czytaj więcej

Zmiana czasu z zimowego na letni

W nocy z 26 marca na 27 marca następuje zmiana czasu zimowego na letni. Będzie to miało istotne znaczenie dla pracowników wykonujących pracę w godzinach nocnych, ponieważ w praktyce z powodu zmiany czasu będą oni wykonywali pracę nie przez planowanych 8, ale przez 7 godzin.

Czytaj więcej

Priorytetowe obowiązki JSFP w związku z przyjęciem ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

25.2.2016 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ustawa została ogłoszona w Dz.U. 15.3.2016 r. i wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia opublikowania, z wyjątkami, o których mowa w art. 40 tej ustawy. Jednak jeszcze przed jej wejściem w życie jednostki sektora finansów publicznych będą musiały poczynić […]

Czytaj więcej

Pieniądze dla gmin za wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

31.3.2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków o środki unijne w ramach Działania 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów objętych pomocą publiczną, gdzie w zależności od wielkości przedsiębiorcy i sposobu kalkulowania kosztów kwalifikowanych może wahać się w przedziale 45–80%. Aplikacje mogą składać m.in. gminy, […]

Czytaj więcej

Dzieci przebywające w domach dziecka oraz w pogotowiu opiekuńczym nie mogą korzystać z uprawnień Karty Dużej Rodziny

Dzieci z domów dziecka lub przebywające w pogotowiu opiekuńczym nie mogą korzystać z wielu uprawnień i zniżek przewidzianych w Karcie Dużej Rodziny. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skutecznego zabezpieczenia praw wszystkich dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Czytaj więcej

Ustawa o samorządzie gminnym nie daje podstaw do podjęcia uchwały określającej wzór legitymacji radnego

Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie z 30.12.2015 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji radnego. Ustawa o samorządzie gminnym nie daje żadnych podstaw do podjęcia takiej uchwały.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie terminu i form zwrotu nadpłaty

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 77 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.; dalej: OrdPU) nadpłata zwraca się w terminie 30 dni od dnia wydania nowej decyzji, jeżeli nadpłata ta powstała w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji. Jeżeli w związku z tym nie wystąpi […]

Czytaj więcej

Nowe sposoby płatności podatku

Od 1.1.2016 r. w art. 60 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), określającym termin zapłaty podatku przy zapłacie gotówką oraz w obrocie bezgotówkowym, wprowadzono dwa nowe rozwiązania. Umożliwiono zlecanie obsługi kasowej podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą finansową organu podatkowego oraz zapłatę podatku w […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych