Wynagrodzenie za czas wolny po dyżurze – nowe propozycje samorządu lekarskiego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystąpiło do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w sprawie zmiany przepisów dotyczących wynagradzania za dyżury lekarskie. Postulat dotyczy zachowania przez lekarzy prawa do wynagrodzenia za czas przypadający po zakończonym dyżurze.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawach regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele istotnych zmian w przepisach regulujących zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Ustawa jest bardzo obszerna i zmienia 45 aktów prawnych. Wchodzi ona w życie 1.1.2016 r., z wyjątkiem części rozwiązań zawartych w ustawie o ochronie przyrody, które wchodzą […]

Czytaj więcej

Pracownik i nowy pracodawca nie jest związany zakazem konkurencji

Umowa i klauzule o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestają obowiązywać i wygasają po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej

Odliczanie VAT od zakupów związanych z samochodami osobowymi od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. podatnicy używający do działalności samochody osobowe będą mogli odliczać 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym związanych z nabyciem paliwa.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wspólnot gruntowych – czy będzie łatwiej ustalić podatek?

Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Projektowane zmiany dałyby istotnie szanse na unormowanie statusu tych gruntów i umożliwiłyby ich przekształcenia. Ustalenie współwłaścicieli czy też nabycie gruntów przez gminy lub Skarb Państwa umożliwiłoby wymiar podatków i zwiększenie dochodów podatkowych gmin. Projekt ustawy nie zakłada zmian w zakresie zakresu przedmiotowego regulacji.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące zasad funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej

Do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych został skierowany senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 3361), który wprowadza zmiany w zakresie zasad funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej (dalej: IGB). Ich celem jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących IGB.

Czytaj więcej

Wypłata wcześniejszej emerytury i emerytury na zasadach ogólnych to dwie różne kwestie

Nabycie wcześniejszej emerytury przed wejściem w życie przepisów umożliwiających pobieranie emerytury i zatrudnienie, powoduje zawieszenie wypłaty emerytury uzyskanej na zasadach ogólnych, które jest kontynuowane, w sytuacji gdy ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy i nadal jest zatrudniony. Wcześniejsza emerytura i emerytura na zasadach ogólnych są dwoma różnymi świadczeniami.

Czytaj więcej

Wykonywanie prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Od 27.6.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.6.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 696). Określa ono warunki bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienia, wykonywanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Czytaj więcej

Wyrok SO dotyczący formy składanych dokumentów

Sąd Okręgowy w Kaliszu orzekł w wyroku z 26.3.2015 r. (sygn. akt II Ca 675/14) w sprawie ze skargi Prezesa UZP na wyrok KIO z 5.11.2014 r., sygn. akt KIO 2241/14. Zmienił zaskarżony wyrok KIO poprzez uwzględnienie odwołania. Nakazał dokonanie czynności zgodnie z żądaniem skargi tzn. dokonanie czynności unieważnienia czynności wykluczenia wykonawcy, unieważnienie wyboru oferty […]

Czytaj więcej

Zmiana ZamPublU związana z VAT

Od 1.7.2015 r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących sposobu określania proporcji i związanych z tym korekt, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych) zacznie obowiązywać ustawa z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 605).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych