Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym od nowego roku

1.1.2016 r. zostanie zmieniona ustawa o samorządzie gminnym. Zmiany zostaną wprowadzone ustawą 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W tekście znalazło się omówienie najważniejszych zmian.

Czytaj więcej

Treść oświadczenia kandydata i pracownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Co powinno zawierać oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a co powinno znaleźć się w takim oświadczeniu od kandydata do pracy?

Czytaj więcej

Tylko własny interes prawny uzasadnia skargę na uchwałę rady gminy

Organizacja społeczna nie ma takiej legitymacji, nawet jeżeli jej cele statutowe pokrywają się z przedmiotem zaskarżonej uchwały – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 510/14). Dbałość o interes publiczny nie daje takiej podstawy.

Czytaj więcej

Kaucja gwarancyjna w VAT – zmiany od 1.7.2015 r.

Od 1.7.2015 r. wprowadzono kilka istotnych zmian w zakresie kaucji gwarancyjnej, m.in. wprowadzono naliczanie odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom tzw. towarów wrażliwych, uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy.

Czytaj więcej

Obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym

Po zmianach w VAT od 1.7.2015 r. podatnicy VAT sprzedający towar objęty odwrotnym obciążeniem (reverse charge) są zobowiązani sporządzać informacje podsumowujące, które zawierać będą zbiorcze dane o dokonanych przez nich tego typu sprzedażach.

Czytaj więcej

Kto może upoważnić do odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

Wniosek do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane o upoważnienie do odstępstwa od tych przepisów może złożyć organ administracji architektoniczno-budowlanej, stwierdził Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w rozstrzygnięciu z 19.6.2015 r.

Czytaj więcej

Nowe wzory wniosków już są, stare przestały obowiązywać

W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał rozporządzenie określające nowe wzory m.in. zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czy wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Czytaj więcej

Stan prawny dotyczący ABI kompletny – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych

Dzięki wydaniu i wejściu w życie w maju br. dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 29.7.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) obecnie obowiązują już wszystkie przewidziane przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące administratora bezpieczeństwa informacji.

Czytaj więcej

Poborca podatkowy musi być znany z imienia i nazwiska

Nie wystarczy, że gmina wskaże podmiot, który wybierze sobie inkasentów. Osoby pełniące funkcję poborców podatkowych muszą zostać wskazane z imienia i nazwiska w uchwale rady gminy. Tak orzekł WSA w Olsztynie w wyroku z 5.3.2015 r. (II SA/Ol 79/15).

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego z 12.6.2015 r. Obecnie trwają konsultacje publiczne, w ramach których projekt skierowano do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych, stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych, ISACA […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych