Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmian w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych wobec pracowników samorządowych

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o pracownikach samorządowych powodują nierówne traktowanie pracowników samorządowych, ponieważ zasada uwzględniania wykonywania działalności gospodarczej przy ustalaniu kwalifikacji zawodowych odnosi się tylko do jednej z grup pracowników, tj. zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący wspólnego udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie

Sąd Najwyższy w wyroku z 2.4.2015 r. (I CSK 207/14) wydanym na skutek skargi kasacyjnej Prezesa UZP uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28.6.2013 r. (XXIII Ga 776/13) i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

Czytaj więcej

VIII SA/Wa 132/15 – postanowienie WSA Warszawa z dnia 07-07-2015

Czytaj więcej

Prezydencki projekt zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników

W Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zawierającym propozycje zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników. Zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych, dniach na opiekę nad dzieckiem oraz przerwach na karmienie miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku lub z początkiem przyszłego roku.

Czytaj więcej

Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Ustawa z 15.5.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zmiany te wejdą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca po miesiącu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Obecnie ustawa oczekuje na podpis […]

Czytaj więcej

Poselski projekt zmiany nowelizacji ZamPublU

W trakcie parlamentarnych prac legislacyjnych jest poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3448).

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący uzupełniania pełnomocnictwa do odwołania

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 4.3.2015 r. (V Ca 4080/14) uwzględnił skargę Prezesa UZP na postanowienie KIO z 21.11.2014 r. (KIO 2339/14). KIO odrzuciła odwołanie, uznając w ramach czynności formalnoprawnych i sprawdzających, że złożone w postępowaniu odwoławczym pełnomocnictwo nie podlega uzupełnieniu, jeżeli dokument pełnomocnictwa został dołączony do odwołania, lecz nie potwierdza umocowania do […]

Czytaj więcej

Kalendarium sprawozdawczości JST – LIPIEC

W lipcu jednostki finansów publicznych powinny złożyć określone sprawozdania budżetowe oraz w zakresie operacji finansowych. Sprawdź jakie?

Czytaj więcej

Nowe przepisy przyspieszą realizację inwestycji drogowych

W Sejmie jest procedowany projekt ustawy mający na celu usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Zmiany dotyczą przedłużenia ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności ponownego ich uzyskiwania oraz przyspieszenia procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem badań geologicznych i archeologicznych w odniesieniu do inwestycji […]

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o rachunkowości – uproszczenia ewidencji

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3352). Zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczenia sprawozdawczości finansowej dla jednostek małych, uproszczenia ewidencji przychodów i kosztów dla organizacji pozarządowych oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych