Sentencja

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

IPPB5/4510-971/15-2/BC – Interpretacja indywidualna z dnia 16-11-2015

Wydatki przedstawione w opisie stanu faktycznego nie noszą znamion reprezentacji, gdyż nie mają na celu stworzenie pozytywnego wizerunku Spółki. Nie należą zatem do katalogu wydatków, które zgodnie z art . 16 ust. 1 pkt 28 updop nie stanowią koszt

Czytaj więcej

Ochrona pracowników korzystających z urlopów dla rodziców

Od 2.1.2016 r. wchodzą w życie duże zmiany w zakresie urlopów dla pracowników przysługujących z tytułu urodzenia się dziecka. Czy zmiany te dotyczą także szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy tych pracowników?

Czytaj więcej

Nowe zasady wystawiania zwolnień (e-zwolnienia)

Od 1.1.2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa zostanie docelowo zastąpiona elektroniczną. Spowoduje to, że zwolnienie szybciej trafi do płatnika i ubezpieczony wcześniej otrzyma należne mu świadczenie.

Czytaj więcej

Zmiany w dokonywaniu korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów od 1.1.2016 r.

Od 1.1.2016 r. będzie obowiązywać ustawa z 10.9.2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa choć dotyczy metod polubownego rozwiązywania sporów i wprowadza głównie zmiany głównie w KPC i Prawie o ustroju sądów powszechnych, to jednak wprowadza również zmiany do ustaw o podatkach dochodowych w zakresie dokonywania korekty przychodów […]

Czytaj więcej

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1.1.2016 r.

Od 1.1.2016 r. zacznie obowiązywać większość zmian wprowadzonych ustawą z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są dosyć obszerne i dotyczą przede wszystkim uproszczenia procedur podatkowych poprzez wprowadzenie. Prezentujemy zmiany w zakresie: doręczania pism urzędu, usprawnienia wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych oraz odsetek […]

Czytaj więcej

Projekty rozporządzeń do projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych jest w końcowym etapie rządowych prac legislacyjnych. Zgodnie z wymaganiami procedowania aktów prawnych do projektu tego załączono projekty kilku rozporządzeń, których wydanie przewiduje nowa ustawa. Ze względu na fakt, że ich późniejsza treść uzależniona jest od ostatecznej treści ustawy, zapewne ulegną one w większym lub mniejszym zakresie zmianom, […]

Czytaj więcej

Nowa funkcja konsula w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 40 § 4 KPA strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, była obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następowało za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obecnie brzmienie przepisu ulegnie zmianie.

Czytaj więcej

Nowe zasady bezpieczeństwa imprez masowych. Nadmierna regulacja, czy odpowiedź na potrzeby usprawnienia systemu bezpieczeństwa?

25.11.2015 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona szereg zmian, m.in. powołanie nowego zespołu mającego za zadanie wspomaganie służb w realizacji obowiązków związanych z zabezpieczaniem imprez masowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych