Miejsce zwykłego pobytu dziecka

TS orzekł, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia Nr 2201/2003 należy interpretować w ten sposób, że miejsce zwykłego pobytu dziecka, w rozumieniu tego rozporządzenia, należy odnieść do miejsca, w którym faktycznie znajduje się centrum życiowe dziecka.

Czytaj więcej

Przychód w związku z uczestnictwem w kursie szkoleniowym w ramach kształcenia podyplomowego

Obowiązek dostarczenia określonego świadczenia na rzecz członków samorządu (tu poprzez zorganizowanie szkolenia i umożliwienia udziału w nim) wynika wprost z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Prawidłowe zarządzanie majątkiem skarżącej wyznacza granice, w jakich – w kontekście innych obowiązków samorządu zawodowego, a także potrzeb szkoleniowych jej członków – szkolenia mają charakter bezpłatny, a w jakich […]

Czytaj więcej

ZMIANY W PRAWIE

Weszły w życie:

Czytaj więcej

Zaskarżenie orzeczenia wydanego przez asesora

Od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego w sądzie rejonowym, który nie uzyskał prawa do pełnienia obowiązków sędziego, przysługuje apelacja – stwierdził Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej

Ograniczenie w sprzedaży ziemi rolnej

Ograniczenia wynikające z art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie mają zastosowania do osoby zbywającej nieruchomość, która uzyskała przysądzenie jej własności po 30.4.2016 r., w egzekucji z nieruchomości wszczętej przed tą datą.

Czytaj więcej

Zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników

Doświadczenie zawodowe (co innego staż pracy) może uzasadniać różnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników (art. 112 KP).Wyrok SN z 7.2.2018 r., II PK 22/17Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący), Sędzia SN: Bogusław Cudowski, Krzysztof Rączka (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 7.2.2018 r. sprawy z powództwa Artura G. […]

Czytaj więcej

Zmiana prawomocnego postanowienia komornika w zakresie wysokości opłaty egzekucyjnej

Sąd może na podstawie art. 759 § 2 KPC z urzędu zmienić prawomocne postanowienie komornika, którym wadliwie ustalono wysokość opłaty egzekucyjnej – stwierdził Sąd Najwyższy odmawiając podjęcia uchwały.

Czytaj więcej

Środek zaskarżenia postanowienia asesora w sprawie kosztów sądowych

Na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych wydane przez asesora, który nie pełni obowiązków sędziego (art. 106i § 10 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 23; dalej jako: PrUSP), przysługuje zażalenie do sądu II instancji (art. 394 § 1 KPC) – wynika […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność pracodawcy za zaniechanie opłacania za ubezpieczonego pracownika składek na grupowe ubezpieczenie pracownicze z tytułu ryzyka śmierci

Ubezpieczający pracodawca, który przez zaniechanie opłacania za ubezpieczonego pracownika składek na grupowe ubezpieczenie pracownicze z tytułu ryzyka śmierci doprowadził do rozwiązania tej umowy ubezpieczenia, ponosi na podstawie art. 471 KC w zw. z art. 300 KP kontraktową odpowiedzialność za świadczenie utracone przez ubezpieczonych lub uposażonych bliskich członków rodziny z tytułu rozwiązanej z winy pracodawcy umowy […]

Czytaj więcej

Opodatkowanie operacji sprzedaży wierzytelności z tytułu dopłat między wspólnikami

Wniesienie dopłat względnie nabycie udziałów z powiązanym z nimi ewentualnym roszczeniem o zwrot wcześniej uiszczonych dopłat stanowią czynniki, które mogą być uwzględniane przy ustalaniu ceny zbywanych udziałów, natomiast kwota tych dopłat ze względu na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 38 PDOFizU nie może stanowić elementu kosztu uzyskania przychodów odpłatnego zbycia tych udziałów. (…) Tylko […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności