Wpływy z opłaty reklamowej dochodem gmin

Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłata taka może być pobierana m.in. od właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste), użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów przez inwestora przerywa bieg terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ

Nałożenie na inwestora obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ – wskazuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czytaj więcej

Nowe przepisy określające wysokość kosztów upomnienia kierowanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

17 października weszło w życie nowe rozporządzenie określające wysokość kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Obecnie rozporządzenie określa koszt upomnienia w formie kwotowej

Czytaj więcej

Obowiązek informowania gmin o nieaktywnych rachunkach bankowych

Nowelizacja Prawa bankowego ma na celu uregulowanie problematyki rachunków nieaktywnych, tzw. uśpionych. Nowe przepisy dotyczą statusu rachunku bankowego po śmierci posiadacza tego rachunku, a także ułatwia dostęp do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiercom. Ustawa ta dotyczy również gmin jako jednostek, które mogą stać się spadkobiercami rachunków nieaktywnych. Przewidywane w ustawie rozwiązania wejdą w życie […]

Czytaj więcej

Ustalanie wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy

Resort pracy przygotował nowelizację rozporządzenia z której wynika, że przy ustalaniu wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia stosuje się zasady obowiązujące przy określaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Czytaj więcej

Ekspertyza to nie informacja publiczna

Urząd nie musi udostępniać treści ekspertyz zewnętrznych, obejmujących analizy, poglądy czy wnioski ich twórców, gdyż nie stanowią one informacji publicznej – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 1681/14).

Czytaj więcej

Dostęp do dokumentów wytworzonych przez audytora po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem z 9.4.2015 r., K 14/13 wyeliminował z porządku prawnego przepis, który pozwalał na nieudostępnianie w trybie dostępu do informacji publicznej dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie audytu. Powstało w związku z tym pytanie, czy dokumenty te powinny być kwalifikowane jako informacja publiczna, a co za tym idzie udostępniane na wniosek […]

Czytaj więcej

Gminne jednostki organizacyjne nie mogą być odrębnymi podatnikami podatku VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał orzeczenie w sprawie Gminy Wrocław (C-276/14), zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład wchodzi ta jednostka.

Czytaj więcej

I OSK 1637/14 – wyrok NSA (N) z dnia 27-11-2015

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych