Zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące zasad funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej

Do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych został skierowany senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 3361), który wprowadza zmiany w zakresie zasad funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej (dalej: IGB). Ich celem jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących IGB.

Czytaj więcej

Wypłata wcześniejszej emerytury i emerytury na zasadach ogólnych to dwie różne kwestie

Nabycie wcześniejszej emerytury przed wejściem w życie przepisów umożliwiających pobieranie emerytury i zatrudnienie, powoduje zawieszenie wypłaty emerytury uzyskanej na zasadach ogólnych, które jest kontynuowane, w sytuacji gdy ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy i nadal jest zatrudniony. Wcześniejsza emerytura i emerytura na zasadach ogólnych są dwoma różnymi świadczeniami.

Czytaj więcej

Wykonywanie prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Od 27.6.2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.6.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 696). Określa ono warunki bhp przy pracach związanych z narażeniem na zranienia, wykonywanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Czytaj więcej

Wyrok SO dotyczący formy składanych dokumentów

Sąd Okręgowy w Kaliszu orzekł w wyroku z 26.3.2015 r. (sygn. akt II Ca 675/14) w sprawie ze skargi Prezesa UZP na wyrok KIO z 5.11.2014 r., sygn. akt KIO 2241/14. Zmienił zaskarżony wyrok KIO poprzez uwzględnienie odwołania. Nakazał dokonanie czynności zgodnie z żądaniem skargi tzn. dokonanie czynności unieważnienia czynności wykluczenia wykonawcy, unieważnienie wyboru oferty […]

Czytaj więcej

Zmiana ZamPublU związana z VAT

Od 1.7.2015 r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących sposobu określania proporcji i związanych z tym korekt, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych) zacznie obowiązywać ustawa z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 605).

Czytaj więcej

Jeżeli w umowie nie ma korzystniejszych postanowień, stosuje się przepisy kodeksowe

Ustalenie dłuższego, np. 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza o zwiększonej kwocie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie; gdy w umowie nie ma zapisu o wyższym odszkodowaniu, maksymalna kwota wynosi równowartość wynagrodzenia za 3-miesięczne wypowiedzenie.

Czytaj więcej

Propozycja likwidacji dyżurów medycznych

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił do resortu zdrowia o zmiany w przepisach o czasie pracy pracowników podmiotów leczniczych.

Czytaj więcej

Czy przepisy dotyczące zwrotu kosztów noclegu kierowców w transporcie zagranicznym naruszają konstytucję?

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy przepisy dotyczące zwrotu kosztów noclegu kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym naruszają konstytucję. Z wnioskiem do Trybunału w tej sprawie wystąpił Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Kalendarium sprawozdawczości JST – CZERWIEC

W czerwcu jednostki finansów publicznych powinny złożyć określone sprawozdania budżetowe oraz w zakresie operacji finansowych. Sprawdź jakie?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych