Nowy wzór formularza informacyjnego o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego

Rozporządzenie określa wzór formularza przekazywanego kredytobiorcy przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dzięki którym będzie on miał szerszą wiedzę o zaciąganym zobowiązaniu – a dokładnie, o jakie informacje chodzi – o tym poniżej.

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia MPiPS w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy

Z dniem 22.2.2016 r. mają wejść w życie zmiany w rozporządzeniu MPiPS w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Resort pracy przygotował nowelizację tego rozporządzenia.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

W związku ze zmianą formy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność ubezpieczonego do pracy oraz rozległymi zmianami w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich trwają prace nad nowym rozporządzeniem MPiPS w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i […]

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie MPiPS w sprawie wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników

Nowelizacja Kodeksu pracy dokonana ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zmieniająca przepisy Kodeksu pracy dotyczące uprawnień rodzicielskich, przewiduje delegację dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wydania rozporządzenia wykonawczego do Kodeksu pracy w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Czytaj więcej

Dopuszczalny okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony

Z dniem 22.2.2016 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy art. 251 Kodeksu pracy, limitującego zawieranie umów o pracę na czas określony. Zmiany te wprowadza ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy będą w pewnym zakresie stosowane także do umów o pracę na czas określony zawartych wcześniej.

Czytaj więcej

Wyższe kwoty kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2016 r.

Kodeks karny skarbowy wyraźnie wskazuje, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. […]

Czytaj więcej

Wartość rzeczy i praw majątkowych – zastaw skarbowy w 2016 r.

Czytaj więcej

Nowe regulacje dotyczące 1% podatku PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego

Od 9.11.2015 r. obowiązują zmiany ustawy z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1339). Zmiany dotyczą m.in. prowadzenia przez organizacje pożytku publicznego (OPP) kampanii promocyjnych związanych z przekazywaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Od 1.1.2016 r. nowe preferencje podatkowe dla wydatków na żłobki i przedszkola

Od 1.1.2016 r. zaczną obowiązywać zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Nowelizacja wprowadza nowe preferencje w podatkach dochodowych adresowane z jednej strony do pracujących rodziców, a drugiej pracodawców ponoszących wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych oraz przedszkoli.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych