Sejm pracuje nad preferencjami podatkowymi dla pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola

Wprowadzenie ułatwień podatkowych dla przedsiębiorców, tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola, jak również dla rodziców – pracowników – to główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nad którymi rozpoczął prace Sejm.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli – projekt

Resort edukacji pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli. Celem projektowanej zmiany w przepisach jest m.in. określenie wymagań kwalifikacyjnych wobec trenerów i instruktorów sportu w związku z deregulacją tych zawodów, a także określenie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych z uwzględnieniem możliwości kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i […]

Czytaj więcej

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Od 1 lutego 2015 r. gminy mają obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Nowe obowiązki wprowadziła ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87; dalej: ZmCzystGmU).

Czytaj więcej

Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od 1 lutego 2015 r. ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na odbieranie odpadów komunalnych albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów wykreślono wymogi dotyczące przekazywania odebranych pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Porównanie przepisów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przed i po zmianach

Prezentujemy w formie tabelarycznej porównanie przepisów ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przed i po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. […]

Czytaj więcej

Wynagrodzenie za czas wolny po dyżurze – nowe propozycje samorządu lekarskiego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystąpiło do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w sprawie zmiany przepisów dotyczących wynagradzania za dyżury lekarskie. Postulat dotyczy zachowania przez lekarzy prawa do wynagrodzenia za czas przypadający po zakończonym dyżurze.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawach regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele istotnych zmian w przepisach regulujących zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Ustawa jest bardzo obszerna i zmienia 45 aktów prawnych. Wchodzi ona w życie 1.1.2016 r., z wyjątkiem części rozwiązań zawartych w ustawie o ochronie przyrody, które wchodzą […]

Czytaj więcej

Pracownik i nowy pracodawca nie jest związany zakazem konkurencji

Umowa i klauzule o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestają obowiązywać i wygasają po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej

Odliczanie VAT od zakupów związanych z samochodami osobowymi od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. podatnicy używający do działalności samochody osobowe będą mogli odliczać 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym związanych z nabyciem paliwa.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wspólnot gruntowych – czy będzie łatwiej ustalić podatek?

Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Projektowane zmiany dałyby istotnie szanse na unormowanie statusu tych gruntów i umożliwiłyby ich przekształcenia. Ustalenie współwłaścicieli czy też nabycie gruntów przez gminy lub Skarb Państwa umożliwiłoby wymiar podatków i zwiększenie dochodów podatkowych gmin. Projekt ustawy nie zakłada zmian w zakresie zakresu przedmiotowego regulacji.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych