Omówienie zmiany wprowadzonej w działach administracji rządowej

Założeniem wprowadzonej nowelizacji miała być racjonalizacja, ujednolicenie oraz umożliwienie wprowadzenia programu działania w kluczowych sektorach gospodarki państwa. Skupienie kompetencji z zakresu wspomnianych działów w jednym miejscu, zamiast jak do tej pory w kilku różnych ministerstwach ma pomóc w bieżącej koordynacji jednorodnych, bądź podobnych, rodzajowo zadań

Czytaj więcej

Omówienie zmian w zakresie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

30.11.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada w sprawie szkoleń ochrony przeciwpożarowej. Nowe przepisy stanowią implementację zapisów najnowszej ustawy deregulacyjnej.

Czytaj więcej

ABI w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Obowiązujące od 1.1.2015 r. znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące ABI w sposób radykalny zmieniły pozycję prawną i obowiązki. Zmiany te stanowią również zapowiedź jeszcze głębszych przekształceń, które przyniosą ze sobą przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nad którym trwają właśnie intensywne prace w strukturach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją przepisów w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania

Konfederacja Lewiatan złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych dotyczących zasad ustalania regulaminu wynagradzania. W ocenie tej organizacji naruszają one przepisy konstytucji oraz Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, w tym między innymi konstytucyjną zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej, a ponadto mogą prowadzić do upadłości firm.

Czytaj więcej

Jak prawidłowo liczyć termin upływu okresów wypowiedzenia umowy o pracę

Kodeks pracy nie reguluje kwestii, związanych z liczeniem dat, od których rozpoczynają bieg okresy wypowiedzenia umowy o pracę. Wyjaśnienia w tej kwestii udzielił Departament Prawny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

Orzeczenie TSUE dotyczące warunku wyznaczenia lokalizacji szpitala w określonej gminie

W wyroku z 22.10.2015 r. w sprawie C-552/13 Grupo Hospitalario Quirón SA (www.up.gov.pl), TSUE uznał, że przepisy dyrektywy 2004/18/WE sprzeciwiają się ustanowieniu wymogu – takiego jak ten będący przedmiotem sporu w postępowaniu głównym – w postaci specyfikacji technicznej zawartej w ogłoszeniach o zamówieniu publicznym dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący podniesienia wynagrodzenia ryczałtowego na roboty budowlane

Dla zamawiających, którzy udzielają zamówień na roboty budowlane i przewidują wynagrodzenie ryczałtowe, może mieć znaczenie wyrok SN z 29.10.2015 r., I CSK 901/14. Uznano w nim, że gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych może uzasadniać modyfikacje ryczałtu przewidzianego dla wykonawcy robót budowlanych, nawet gdy strony wykluczyły taką możliwość w umowie.

Czytaj więcej

Od 1.1.2016 r. zmiany w obliczaniu odsetek za opóźnienie w terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Od 1.1.2016 wejdą w życie zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w szczególności zmieni się mechanizm naliczania odsetek za opóźnienie. Przyjęto mechanizm obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, zgodnie z którym będzie to stopa referencyjna plus 8 punków procentowych.

Czytaj więcej

Dodatkowy obowiązek sprawozdawczy do Prezesa UZP związany z klauzulami społecznymi

W przyjętych przez Radę Ministrów 28.7.2015 r. „Zaleceniach w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” (dostępne na www.uzp.gov.pl) został nałożony na kierowników jednostek administracji rządowej obowiązek corocznego informowania Prezesa UZP o stosowaniu klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Wyrok sądu dopuszczający wystąpienie do banku o wypłatę kwoty wadialnej po upływie terminu związania ofertą

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt XXVI GC 84/15), który ma pozytywny wpływ na sytuację zamawiającego w kwestii zatrzymania wadium w przypadku np. odmowy podpisania umowy przez wykonawcę. Sąd uznał bowiem, że zamawiający może wystąpić do banku, który wystawił bankową gwarancję wadialną, o wypłatę wadium nawet po upływie terminu związania ofertą.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych