Trybunał Konstytucyjny określił warunki opodatkowania nieodpłatnych świadczeń dla pracowników

Dnia 8.7.2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający jako źródło przychodów ze stosunku pracy „inne nieodpłatne świadczenie” jest zgodny z Konstytucją RP. Jego interpretacja nie może być jednak nieograniczona. Nie każde świadczenie dla pracownika podlega opodatkowaniu PDOF (sygn. akt K 7/13).

Czytaj więcej

Zmiany w sposobie prowadzenia gospodarki finansowej

Rada Ministrów na wniosek Ministra Finansów podjęła prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Czytaj więcej

Nowe wymagania dla lokali, w których ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

Od 14.7.2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych – Dz.U z 2014 r. poz. 925. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie MPiPS z 25.3.2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Z nowymi przepisami powinny zatem zapoznać się zwłaszcza gminy oraz inne […]

Czytaj więcej

Warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej – po zmianach

Z dniem 23.7.2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Poniższy artykuł przedstawia warunki wynagradzania za pracę oraz warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia pracownikom podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej po zmianach.

Czytaj więcej

Doprecyzowanie zasad zastępczego ustalania budżetu JST przez RIO – omówienie najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych

11.7.2014 r. weszła w życie zmiana w finansach publicznych wprowadzona ustawą nowelizującą z 9.5.2014 r. Przyjęte zmiany mają pozwolić na osiągnięcie kilku celów. Chodzi m.in. o obniżenie progów relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto, czy też doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad zastępczego ustalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez regionalną izbę obrachunkową. Warto zatem […]

Czytaj więcej

Zasady wydawania świadectwa pracy w razie przejęcia zakładu pracy przez inną firmę

Sporo wątpliwości wywołuje to, czy zakład pracy, który przejął inną firmę, może wystawić świadectwo pracy osobie, której stosunek pracy ustał przed przejęciem tego zakładu pracy, jak również czy świadectwo pracy jest dokumentem urzędowym i prywatnym. Warto również wiedzieć, w jaki sposób, poza świadectwami pracy, można dokumentować okresy składkowe.

Czytaj więcej

Poprawki Senatu do lipcowej nowelizacji Pzp

Senat rozpatrzył 7.8.2014 r. uchwaloną przez Sejm 25.7.2014 r. nowelizację Pzp. Uchwalił do niej 15 poprawek głównie o charakterze redakcyjnym lub doprecyzowującym. Poprawki oznaczają, że ustawa teraz musi zostać ponownie rozpatrzona przez Sejm.

Czytaj więcej

Klauzula sumienia w Trybunale Konstytucyjnym

W ożywioną ostatnio dyskusję dotyczącą lekarskiej klauzuli sumienia wpisuje się wniosek o zbadanie zgodności przepisu art. 39 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z Konstytucją.

Czytaj więcej

Wydłużenie okresu rozliczeniowego w TK

Skarga na przepisy dotyczące przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy czeka na rozpatrzenie w Trybunale Konstytucyjnym.

Czytaj więcej

Państwo już nie powie, komu wolno zbierać. Wystarczy zgłoszenie

Nowa ustawa znosi stary, jeszcze przedwojenny obowiązek uzyskania zezwolenia odpowiedniej władzy na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych