Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmian w przepisach dotyczących prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Obowiązujące przepisy wykluczają z kręgu osób uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy osoby częściowo niezdolne do pracy i pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za które zaprzestano opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne ze względu na odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, jeżeli ich niezdolność do pracy powstała poza okresem ochrony. Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się zmiany przepisów w […]

Czytaj więcej

Artykuły 91 ust. 3a oraz 93 ZamPublU – od lipca w nowym brzmieniu

W dniu 1.7.2015 r. weszła w życie ustawa z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605). Zmienia ona w art. 91 ust. 3a oraz art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Zmieniono wykaz prac wzbronionych młodocianym!

Od 15.7.2015 r. zmieniono przepisy rozporządzenia RM z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, ze zm.).

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie urlopów macierzyńskich

Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm 15.5.2015 r. ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, w tym Kodeksu pracy w zakresie urlopów macierzyńskich.

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmian w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych wobec pracowników samorządowych

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o pracownikach samorządowych powodują nierówne traktowanie pracowników samorządowych, ponieważ zasada uwzględniania wykonywania działalności gospodarczej przy ustalaniu kwalifikacji zawodowych odnosi się tylko do jednej z grup pracowników, tj. zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący wspólnego udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie

Sąd Najwyższy w wyroku z 2.4.2015 r. (I CSK 207/14) wydanym na skutek skargi kasacyjnej Prezesa UZP uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28.6.2013 r. (XXIII Ga 776/13) i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

Czytaj więcej

VIII SA/Wa 132/15 – postanowienie WSA Warszawa z dnia 07-07-2015

Czytaj więcej

Prezydencki projekt zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników

W Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zawierającym propozycje zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników. Zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych, dniach na opiekę nad dzieckiem oraz przerwach na karmienie miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku lub z początkiem przyszłego roku.

Czytaj więcej

Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Ustawa z 15.5.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zmiany te wejdą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca po miesiącu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Obecnie ustawa oczekuje na podpis […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych