Dane o środowisku wprowadzą do baz danych inspektorzy środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie systemu Ekoinfonet przewiduje gromadzenie danych o środowisku w jednej bazie. Informacje będą tam wprowadzać inspektorzy środowiska.

Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację – będą nowe formy wspierania budownictwa mieszkaniowego

Prezydent podpisał uchwaloną 10 września nowelizacją ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wprowadza ona nowe formy finansowania nowych inwestycji.

Czytaj więcej

Gminy protestują przeciwko zmianom planowanym w Prawie wodnym

Uczestnicy Kongresu Gmin Wiejskich chcą znaczącej modyfikacji projektu nowelizacji Prawa wodnego, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. Gminy nie godzą się między innymi na przekazanie wójtom nadzoru nad spółkami wodnymi, domagają się także wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu dostosowania planów miejscowych do map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Na początku września br. Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Celem nowej ustawy ma być wdrożenie postanowień dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Ponadto nowa […]

Czytaj więcej

Wpływy z opłaty reklamowej dochodem gmin

Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłata taka może być pobierana m.in. od właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste), użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów przez inwestora przerywa bieg terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ

Nałożenie na inwestora obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ – wskazuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czytaj więcej

Nowe przepisy określające wysokość kosztów upomnienia kierowanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

17 października weszło w życie nowe rozporządzenie określające wysokość kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Obecnie rozporządzenie określa koszt upomnienia w formie kwotowej

Czytaj więcej

Obowiązek informowania gmin o nieaktywnych rachunkach bankowych

Nowelizacja Prawa bankowego ma na celu uregulowanie problematyki rachunków nieaktywnych, tzw. uśpionych. Nowe przepisy dotyczą statusu rachunku bankowego po śmierci posiadacza tego rachunku, a także ułatwia dostęp do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiercom. Ustawa ta dotyczy również gmin jako jednostek, które mogą stać się spadkobiercami rachunków nieaktywnych. Przewidywane w ustawie rozwiązania wejdą w życie […]

Czytaj więcej

Ustalanie wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy

Resort pracy przygotował nowelizację rozporządzenia z której wynika, że przy ustalaniu wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia stosuje się zasady obowiązujące przy określaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Czytaj więcej

Ekspertyza to nie informacja publiczna

Urząd nie musi udostępniać treści ekspertyz zewnętrznych, obejmujących analizy, poglądy czy wnioski ich twórców, gdyż nie stanowią one informacji publicznej – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 1681/14).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych