Wykonywanie przez organ prowadzący czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki

Planowana przez MEN nowelizacja ustawy o systemie oświaty przewiduje doprecyzowanie zadań organu prowadzącego w stosunku do dyrektora szkoły. Po wejściu w życie zmian wykonywanie w stosunku do dyrektora czynności w sprawach z zakresu prawa pracy będzie leżało w gestii organu prowadzącego. Dotychczas w tym zakresie istniała luka prawna.

Czytaj więcej

Nowelizacja Karty Nauczyciela zmieniająca nauczycielskie postępowanie dyscyplinarne wchodzi w życie

31.5.2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Karty Nauczyciela mająca na celu likwidację godzin karcianych oraz wprowadzenie zmian w nauczycielskim postępowaniu dyscyplinarnym. Nowelizacja wprowadza także kilka innych zmian, przestawionych poniżej.

Czytaj więcej

Resort edukacji planuje wprowadzenie zmian w wymaganiach kwalifikacyjnych stawianych nauczycielom

W MEN trwają prace nad zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Nowelizacja miałaby za zadanie m.in. dostosować wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli w zakresie wymaganego poziomu wykształcenia do obowiązujących aktualnie przepisów w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Oprócz tego przewiduje się wprowadzenie szeregu innych zmian

Czytaj więcej

Wzory wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszenia budowy będą upraszczane

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło prace nad uproszczeniem wzorów dokumentów niezbędnych z procesie inwestycyjno-budowlanym. Nowy projekt rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków budowlanych trafił do konsultacji publicznych

Czytaj więcej

Rekrutacja do nowo tworzonych szkół i przedszkoli – zadania organu prowadzącego

Projekt ustawy nowelizującej ustawę o systemie oświaty przewiduje dodanie nowego art. 20zca, który będzie regulował kwestię rekrutacji do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki.

Czytaj więcej

Dotowanie niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej

Najnowsza nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma wprowadzić zmiany w zakresie dotowania niepublicznych szkół artystycznych. Zmiany wiążą się z trudnościami interpretacyjnymi obecnych przepisów, na które zwróciła uwagę m.in. Najwyższa Izba Kontroli

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom z budżetów JST

Przepisy dotyczące udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych jednostkom oświaty z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wciąż budzą wątpliwości. Najnowsza nowelizacja ustawy o systemie oświaty, nad którą pracuje obecnie MEN, ma zmienić ten stan rzeczy

Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szykuje zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe regulacje mają usprawnić proces inwestycyjno-budowlany.

Czytaj więcej

Karalność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze kontroli zarządczej w 2015 r.

Spośród kilkudziesięciu deliktów finansowych kwalifikowanych w art. 5–18c ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168; dalej: DyscypFinPubU) istotne miejsce zajmują naruszenia związane z kontrolą zarządczą w jednostce sektora finansów publicznych, penalizowane w art. 18c DyscypFinPubU.

Czytaj więcej

Koszty uzyskania przychodu – płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Nowe regulacje w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z transakcjami zawieranymi przez przedsiębiorców, w których płatności dokonywane są za pośrednictwem rachunku płatniczego zawarto w ustawie z 13.4.2016 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych