Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1.1.2016 r.

Od 1.1.2016 r. zacznie obowiązywać większość zmian wprowadzonych ustawą z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są dosyć obszerne i dotyczą przede wszystkim uproszczenia procedur podatkowych poprzez wprowadzenie. Prezentujemy zmiany w zakresie: doręczania pism urzędu, usprawnienia wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych oraz odsetek […]

Czytaj więcej

Projekty rozporządzeń do projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych jest w końcowym etapie rządowych prac legislacyjnych. Zgodnie z wymaganiami procedowania aktów prawnych do projektu tego załączono projekty kilku rozporządzeń, których wydanie przewiduje nowa ustawa. Ze względu na fakt, że ich późniejsza treść uzależniona jest od ostatecznej treści ustawy, zapewne ulegną one w większym lub mniejszym zakresie zmianom, […]

Czytaj więcej

Nowa funkcja konsula w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 40 § 4 KPA strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, była obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następowało za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obecnie brzmienie przepisu ulegnie zmianie.

Czytaj więcej

Nowe zasady bezpieczeństwa imprez masowych. Nadmierna regulacja, czy odpowiedź na potrzeby usprawnienia systemu bezpieczeństwa?

25.11.2015 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona szereg zmian, m.in. powołanie nowego zespołu mającego za zadanie wspomaganie służb w realizacji obowiązków związanych z zabezpieczaniem imprez masowych.

Czytaj więcej

Radny nie może głosować w swojej sprawie

Jeśli uchwała dotyczy radnego, to nie może on głosować w swojej sprawie. Nie ma znaczenia, czy jego głos wpłynął na wynik głosowania – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 509/15).

Czytaj więcej

Składowanie odpadów – nowe rozporządzenie

Już obowiązują nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Istotą wprowadzonych zmian jest uregulowanie kryteriów i procedur związanych z odpadami, w tym z odpadami obojętnymi.

Czytaj więcej

Nowy wzór formularza informacyjnego o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego

Rozporządzenie określa wzór formularza przekazywanego kredytobiorcy przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dzięki którym będzie on miał szerszą wiedzę o zaciąganym zobowiązaniu – a dokładnie, o jakie informacje chodzi – o tym poniżej.

Czytaj więcej

Wnioski o świadczenia rodzinne będzie można złożyć on-line

Usprawnienie procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, która ma wejść w życie 1.1.2016 r.

Czytaj więcej

Zmiany w egzekwowaniu alimentów

Dnia 19.9.2015 r. weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, która przewiduje pozostawienie egzekucji świadczeń alimentacyjnych wyłącznie w kompetencji komorników.

Czytaj więcej

Składowanie odpadów – nowe rozporządzenie

Już obowiązują nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Istotą wprowadzonych zmian jest uregulowanie kryteriów i procedur związanych z odpadami, w tym z odpadami obojętnymi.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych