Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Minister Inwestycji i Rozwoju przedstawił do opiniowania projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych.

Czytaj więcej

Nawet jeżeli grunt nabywa park narodowy, umowa sprzedaży musi być zawarta pod warunkiem – tak orzekł Sąd Najwyższy

W jakiej formie należy zawrzeć umowę zobowiązującą sprzedaży na rzecz parku narodowego prawa własności nieruchomości, znajdującej się w granicach tego parku? Czy w każdej sytuacji będzie to umowa warunkowa?

Czytaj więcej

Wpłata na rachunek inny niż podany w wykazie podatników nie będzie kosztem uzyskania przychodów

Od 1.1.2020 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące podatków dochodowych, ordynacji podatkowej oraz w ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Od przyszłego roku zapłata na inne konto niż podane w rejestrze podatników nie będzie kosztem podatkowym.

Czytaj więcej

Zmiany w objaśnieniach do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Począwszy od rozliczenia odpowiednio za maj 2019 r. (w deklaracji VAT-7) lub za II kwartał 2019 r. (w deklaracji VAT-7K) stosuje się nowe, uszczegółowione objaśnienia do wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Czytaj więcej

Obowiązek przedstawienia przez nauczyciela zaświadczenia o niekaralności – wyrok SN

W wyroku z 19.3.2019 r. (III PK 29/18) Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie tego, czy nieprzedstawienie przez nauczyciela zaświadczenia o niekaralności w chwili podpisywania dokumentu zatrudnienia, czy też wyrażania woli podjęcia pracy, może stać się podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy, jeżeli do dnia, w którym stosunek pracy z mianowania miał zostać nawiązany, taki dokument […]

Czytaj więcej

Zatrudnienie wspomagane niepełnosprawnych

Niepełnosprawnym ze znacznymi trudnościami w samodzielnym znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy mają pomóc agencje zatrudnienia wspomaganego. To najnowszy pomysł na aktywizację zawodową tych osób.

Czytaj więcej

Planowane zmiany w gospodarce odpadami

W ramach skierowanego 5.6.2019 r. do Marszałka Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, planowanymi zmianami mają zostać objęte kwestie magazynowania, usuwania, zbierania i przetwarzania odpadów regulowane przepisami ustawy o odpadach.

Czytaj więcej

Terminy obowiązywania przepisów o PPK dla poszczególnych pracodawców

Dnia 1 lipca 2019 r. pierwsze podmioty, te które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, rozpoczną stosowanie przepisów ustawy o PPK.

Czytaj więcej

Planowane zmiany w gminnej gospodarce odpadami komunalnymi

Prezes Rady Ministrów 5.6.2019 r. skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Planowane zmiany istotnie wpłyną na gminne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Część z nich wynika bezpośrednio z rekomendacji zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022, pozostałe ‒ choć z nimi niezwiązane ‒ […]

Czytaj więcej

Przekazywanie skargi do sądu administracyjnego

Od dnia 31 maja 2019 r. obowiązują przepisy rozporządzenia dotyczącego przekazywania dokumentacji skargowej do sądu administracyjnego. Rozporządzenie odnosi się do dokumentów sporządzanych w postaci papierowej oraz w elektronicznej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych