Teleinformatyczna weryfikacja dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym

Od dnia 1.1.2019 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące weryfikacji dokumentu w teleinformatycznym systemie obsługującym postępowanie komornicze.

Czytaj więcej

Urzędowy formularz skargi na czynności komornika

Od dnia 1.1.2019 r. obowiązuje wzór urzędowego formularza skargi na czynności komornika.

Czytaj więcej

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Dnia 1.1.2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: Fundusz). Środki na Fundusz będą pochodziły m.in. z różnego rodzaju składek obowiązkowych, m.in. z daniny solidarnościowej płaconej przez niektóre osoby fizyczne uzyskujące odpowiednio wysokie dochody. Istotną informacją jest, że wsparcie z Funduszu będą mogły uzyskać także jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

1. Wykładni art. 7 dyrektywy Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią[Dz.Urz. UE L Nr 348, s. 1; dalej jako: dyrektywa 92/85. ] należy dokonywać w ten sposób, że znajduje on zastosowanie do […]

Czytaj więcej

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę w okresie pozostawania w stosunku pracy

Jeżeli nie można ustalić wysokości wynagrodzenia za pracę w okresie pozostawania w stosunku pracy (zatrudnienia w ramach stosunku pracy), dla obliczenia podstawy wymiaru składek można przyjąć kwoty obowiązującego w danym okresie minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 15 ust. 2a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2017 […]

Czytaj więcej

Praca na zwolnieniu lekarskim podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

Zdaniem SN dyrektor zakładu pracy (a zwłaszcza dyrektor szpitala), który w czasie wielomiesięcznego zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę zarobkową, prowadząc tożsamą z czynnościami pracowniczymi prywatną działalność lekarską, dopuszcza się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 KP.

Czytaj więcej

E-skierowania oraz lista oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Celem ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk sejmowy nr 3017) jest zmiana dziesięciu ustaw, w związku z procesem informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Podstawowe zagadnienia regulowane w ustawie dotyczą zmian w zakresie e-skierowań oraz list oczekujących na udzielenie świadczeń […]

Czytaj więcej

Ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2242) dotyczy dopasowania istniejących rozwiązań z zakresu prawa podatkowego i prawa żywnościowego do potrzeb podmiotów prowadzących produkcję żywności na małą skalę i jej zbywanie w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym w […]

Czytaj więcej

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa w ramach działań upraszczających i uszczelniających system podatków dochodowych przewiduje m.in.: 1) podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych;(…)

Czytaj więcej

Zaliczenie do kosztów wydatków na imprezę integracyjną dla współpracowników

Zgodnie z zaprezentowanym tam stanowiskiem, tylko wydatek na zakup tych usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz, podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU, co wymaga rozważenia wszystkich wskazanych we wniosku okoliczności modalnych spotkań integracyjnych z udziałem osób […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych