Zmiany we wzorach dowodów osobistych

Dnia 4.3.2019 r. wchodzą w życie zmiany w dowodach osobistych, które dotyczą m.in. dopuszczenia fotografii niespełniającej standardowych wymogów, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające takie odstępstwo. Inne zmiany są konsekwencją wprowadzenia możliwości zgłoszenia utraty lub zniszczenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej.

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

1 lutego 2019 r. doszło do zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Zmiany dotyczą terminów przekazywania przez dysponentów środków budżetu państwa rocznych sprawozdań w układzie zadaniowym.

Czytaj więcej

Zmiana terminów przekazywania rocznych sprawozdań budżetowych

1 lutego 2019 r. doszło do zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmianie uległy m.in. terminy przekazywania wybranych sprawozdań rocznych

Czytaj więcej

Vademecum zmian w KRS w 2018 r. oraz w 2019 r.

W 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 986 ze zm., dalej jako: KRSU), która wprowadziła wiele nowych rozwiązań, wcześniej nieobecnych w polskim porządku prawnym. Kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym weszły w życie w 2019 r. na mocy przepisów […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych

Niebawem prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają już ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem do ustawy – Prawo budowlane przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Czytaj więcej

Ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ oraz pokazy lub do miejsca gromadzenia zwierząt

1.6.2019 r. wchodzi w życie nowa ewidencja zwierząt przywożonych na wystawy, pokazy lub konkursy.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o notariacie

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza znowelizować ustawę Prawo o notariacie w zakresie dotyczącym przekazywania dokumentacji notarialnej po upływie 10 lat od jej sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Czytaj więcej

Projekt ustawy zapewniającej stosowanie RODO w obowiązujących ustawach

Sejm RP zajmuje się rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, czyli RODO (druk sejmowy nr 3050). Projekt przewiduje zmiany w 168 ustawach, w tym m.in. w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w KPA.

Czytaj więcej

Zażalenie na postanowienie o zgodzie sądu na przeprowadzenie u przedsiębiorcy przeszukania pomieszczeń i rzeczy

Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie orzekł, że art. 105n ust. 4 zd. 2 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.; dalej jako: OchrKonkurU) jest niezgodny z art. 78 w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych