Kodeks cywilny. Komentarz

Komentarz ze stanem prawnym na 1.3.2019 r. to omówienie aktualnego stanu orzecznictwa oraz możliwych kierunków interpretacji przepisów KC. Publikacja opisuje zmiany wprowadzone ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz ustawą z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne […]

Czytaj więcej

Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018 r. nakłada nowe obowiązki na podmioty gospodarujące odpadami. Jest to odpowiedź ustawodawcy na ostatnią plagę pożarów wysypisk w Polsce. Publikacja jest przewodnikiem po nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26.7.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych […]

Czytaj więcej

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz

Komentarz obszernie omawia kwestie dotyczące m.in.: obszaru działania komorników, rewiru ich działania, a także powoływania i odwoływania – uwzględniając zmiany ustawowe, które weszły w życie 1.1.2019 r. W publikacji dotyczącej ustawy o kosztach komorniczych poruszono kwestie dotyczące przepisów ogólnych m.in.: zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy, prawa do zwrotu poniesionych wydatków, katalog tych wydatków, zasady uiszczania […]

Czytaj więcej

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury

Publikacja wyjaśnia jak wypełniać sprawozdania finansowe za 2018 r. dotyczące operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11) w instytucjach kultury. Poradnik uzupełniają liczne przykłady i schematy księgowe, poprzedzone założeniami liczbowymi i wzorami dokumentów. Poradnik odpowiada na pytania dotyczące m.in.: ujmowania strat z lat ubiegłych, niewykorzystana kwot dotacji podlegających […]

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu stroju rolnego. Ułatwi to obrót ziemią rolną.

Czytaj więcej

Urząd skarbowy właściwy do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązków wynikających z decyzji/postanowienia wydanych Szefa KAS

Od 28.2.2019 r. obowiązuje nowelizacja dostosowująca przepisy wykonawcze do zmian obowiązujących od nowego roku, wprowadzonych do ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czytaj więcej

Odwołanie się przez nauczyciela od ograniczenia etatu do sądu pracy – wyrok SN

Czy nauczyciel, który wyraził zgodę na ograniczenie zatrudnienia, ma później możliwość odwołania się do sądu pracy w celu poddania merytorycznej ocenie działań pracodawcy? W takiej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 22.11.2018 r. (I PK 154/17)

Czytaj więcej

RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

Związek zawodowy ma prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające poinformowanie pracownika o referendum strajkowym – informuje Prezes UODO.

Czytaj więcej

Uproszczenie legalizacji starych samowoli budowlanych

Trwają prace nad nowelizacją prawa budowlanego, która umożliwi zalegalizowanie nielegalnie wzniesionych obiektów

Czytaj więcej

Planowanie przestrzenne do zmian

Na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opublikowano komunikat dotyczący prac nad zmianami systemu planowania przestrzennego. Najważniejszą projektowaną zmianą będzie lepsze powiązanie planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach z programowaniem rozwoju. W tym celu w ramach opracowywanych zmian przewiduje się trzy akty planowania przestrzennego, którymi będą: plan ogólny, plan zabudowy i standardy urbanistyczne.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych