Zmiany planowane w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela

Minister Edukacji Narodowej 1.3.2019 r. przedstawił założenia nowelizacji w przepisach ustawy Karta Nauczyciela. Zakres proponowanych zmian dotyczy w szczególności zasad przyznawania dodatku za wyróżniającą ocenę pracy, wprowadzenia nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty, obowiązku corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli, a także zawierania umów na czas określony. Planuje się, że – z pewnymi wyjątkami – zmiany wejdą […]

Czytaj więcej

Przekazanie niewykorzystanych środków z funduszu remontowego członkom wspólnoty mieszkaniowej a przychód

Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Jedną z nieruchomości wyodrębniono ze spółdzielni, w wyniku czego powstała wspólnota mieszkaniowa. Zarząd wspólnoty zwrócił się do spółdzielni o zwrot wpłaconych przez właścicieli niewykorzystanych środków pochodzących z funduszu remontowego. Spółdzielnia zamierza przekazać te środki w ten właśnie sposób. Czy taka wypłata spowoduje powstanie przychodu u osób, które otrzymają […]

Czytaj więcej

Dodatkowe kody oleju napędowego uprawniające do zwrotu rolnikom podatku akcyzowego

Od 6.3.2019 r. obowiązuje poszerzony katalog oleju napędowego, które uprawniają do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Czytaj więcej

Zwrot mieszkańcom kwot wpłaconych gminie z tytułu udziału w projekcie a przychód podatkowy – interpretacja KIS

Czy odszkodowania wypłacone przez gminę mieszkańcom w ramach ugody pozasądowej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego? W sprawie wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 27.2.2019 r. (0112-KDIL3-1.4011.1.2019.3.AGR)

Czytaj więcej

Pieczątka organizatora wystawy nie będzie potrzebna na zawiadomieniach o wwiezieniu i o wywiezieniu z Polski rzeczy wartościowych

Dnia 5.3.2019 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące dokumentów związanych m.in. z wywozem poza Polskę rzeczy o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dostępu pacjentów do świadczeń w nagłych przypadkach

Od czerwca br. zmiany dotyczące kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz w dostępie pacjentów do świadczeń w nagłych przypadkach. Z dniem 1.6.2019 r. co do zasady wejdzie w życie ustawa z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 399).

Czytaj więcej

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego

Od 4.3.2019 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące m.in. wymagań technicznych warstwy elektrycznej dowodu osobistego, używania certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzenia obecności, a także wzoru zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia tych certyfikatów oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego takie zgłoszenie.

Czytaj więcej

Wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną

Od 19.2.2019 r. obowiązują przepisy rozporządzenia określającego zasady udzielania wsparcia na produkcję audiowizualną.

Czytaj więcej

Profil zaufany będzie można potwierdzić także za pomocą profilu osobistego

Od 4.3.2019 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, do którego wprowadzono m.in. możliwość potwierdzania i przedłużenia ważności profilu zaufanego za pomocą profilu osobistego. Część zmian wejdzie w życie 1.6.2019 r.

Czytaj więcej

Ułatwienia dla unijnych naukowców i studentów na polskim rynku pracy

Cudzoziemcy będący naukowcami, studentami lub doktorantami, będą mogli pracować w Polsce, jeśli spełnią ustawowe warunki. Również bez zezwolenia na pracę.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych