Uproszczenie legalizacji starych samowoli budowlanych

Trwają prace nad nowelizacją prawa budowlanego, która umożliwi zalegalizowanie nielegalnie wzniesionych obiektów

Czytaj więcej

Planowanie przestrzenne do zmian

Na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opublikowano komunikat dotyczący prac nad zmianami systemu planowania przestrzennego. Najważniejszą projektowaną zmianą będzie lepsze powiązanie planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach z programowaniem rozwoju. W tym celu w ramach opracowywanych zmian przewiduje się trzy akty planowania przestrzennego, którymi będą: plan ogólny, plan zabudowy i standardy urbanistyczne.

Czytaj więcej

Roszczenia dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska

Już 14.3.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa ochrony środowiska przewidująca wydłużenie z 2 na 3 lata możliwości wystąpienia z roszczeniem w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.

Czytaj więcej

Wzór tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

Od 20.3.2019 r. wchodzi w życie nowy wzór tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym.

Czytaj więcej

Decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego może być unieważniona w każdym czasie – wyrok WSA

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ma szczególny charakter. Jest wydawana w sytuacji wyjątkowej tj. w przypadku braku planu miejscowego oraz dla ograniczonej liczby inwestycji. Szczególny charakter decyzji przejawia się również w kwestiach proceduralnych związanych z jej wydaniem. WSA w Szczecinie w wyroku z 6.9.2018 r. (II SA/Sz 404/18) wypowiadał się co do możliwości […]

Czytaj więcej

Umożliwiono rolnikom ubieganie się o zwrot akcyzy od oleju napędowego

Nowelizacja przepisów uzupełnia katalog zwolnień z akcyzy o olej napędowy (CN 2710 20 11) oraz przedłuża do 31.3.2019 r. termin składania wniosku o zwrot.

Czytaj więcej

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościmożna załatwić będąc osobiście w urzędzie, listownie, a teraz także elektronicznie.

Czytaj więcej

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w Polsce po decyzji derogacyjnej KE

Już w tym roku możliwy będzie do wprowadzenia obowiązkowy mechanizmu split payment w odniesieniu do wybranych towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Zastąpienie faktur VAT nową strukturą JPK i powstanie Centralnego Rejestru Faktur

Trwają nadal konsultacje i prace nad projektem ustawy z 30.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Zmiany te dotyczą zastąpienia nowąstrukturą plików JPK_VAT i deklaracji VAT oraz powstania Centralnego Rejestru Faktur (CRF).

Czytaj więcej

Przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji dla niektórych instalacji wytwarzających energię elektryczną

20.3.2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy nowelizującej m.in. Prawo ochrony środowiska w zakresie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji dotyczących instalacji wytwarzającej energię elektryczną.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych