Zmiana przesłanki odrzucenia oferty

Od 28.8.2018 r. obowiązuje nowe brzmienie przesłanki odrzucenia oferty wymienionej w art. 89 ust. 1 pkt 7d ZamPublU. Wszedł bowiem w życie art. 80 ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), którym dokonano nowelizacji ZamPublU w tym zakresie.

Czytaj więcej

Altana ogrodowa nie podoba się sąsiadowi – sąd rozstrzygnie spór

Właściciel sąsiedniej działki zażądał interwencji nadzoru budowlanego bo przeszkadzała mu altana sąsiada. Jakie będą konsekwencje dla właściciela altany?

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Co się zmieni w partnerstwie publiczno-prywatnym zgodnie z nowymi przepisami?

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie doradztwa zawodowego

1 września 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN z 16.8.2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675). Nowy akt prawny określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej

Wyższe stawki za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych!

Jakie zmiany wprowadza projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Czytaj więcej

Raport NIK: gminy nie radzą sobie ze smogiem

Jakie wnioski płyną z raportu NIK na temat poziomu smogu w gminach?

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracownicze

Z dniem 1.1.2019 r. wejdzie w życie ustawa z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Ustawa ta zawiera nowe upoważnienie dla ministra właściwego ds. pracy i ministra właściwego ds. informatyzacji do wydania rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Rozporządzenie to musi wejść w życie także […]

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1637, dalej jako: ZmZNKU18) jest dostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym […]

Czytaj więcej

Nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Ustawa z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629, dalej jako: ZarządSukcU) w założeniach zapewnić ma zachowanie ciągłości w prowadzeniu przedsiębiorstwa w przypadku śmierci właściciela. Aktualnie zdarzenie takie powoduje bowiem liczne problemy w płynnym kontynuowaniu prowadzenia działalności gospodarczej zmarłego przez przyszłych właścicieli przedsiębiorstwa, którzy oczekują na zakończenie, często […]

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i niektórych innych ustaw

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467, dalej jako: ZmNieodpłPomPrU18 ) to rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy, usprawnienie wyłaniania organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz umożliwienie tym organizacjom świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nowe […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł