Zmiana terminów przekazywania rocznych sprawozdań budżetowych

1 lutego 2019 r. doszło do zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmianie uległy m.in. terminy przekazywania wybranych sprawozdań rocznych

Czytaj więcej

Vademecum zmian w KRS w 2018 r. oraz w 2019 r.

W 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 986 ze zm., dalej jako: KRSU), która wprowadziła wiele nowych rozwiązań, wcześniej nieobecnych w polskim porządku prawnym. Kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym weszły w życie w 2019 r. na mocy przepisów […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych

Niebawem prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają już ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem do ustawy – Prawo budowlane przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Czytaj więcej

Ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ oraz pokazy lub do miejsca gromadzenia zwierząt

1.6.2019 r. wchodzi w życie nowa ewidencja zwierząt przywożonych na wystawy, pokazy lub konkursy.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o notariacie

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza znowelizować ustawę Prawo o notariacie w zakresie dotyczącym przekazywania dokumentacji notarialnej po upływie 10 lat od jej sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Czytaj więcej

Projekt ustawy zapewniającej stosowanie RODO w obowiązujących ustawach

Sejm RP zajmuje się rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, czyli RODO (druk sejmowy nr 3050). Projekt przewiduje zmiany w 168 ustawach, w tym m.in. w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w KPA.

Czytaj więcej

Zażalenie na postanowienie o zgodzie sądu na przeprowadzenie u przedsiębiorcy przeszukania pomieszczeń i rzeczy

Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie orzekł, że art. 105n ust. 4 zd. 2 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.; dalej jako: OchrKonkurU) jest niezgodny z art. 78 w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Czytaj więcej

Inwestycja na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w gminie, a opłata w pełnej kwocie za to prawo

Czy gmina – działając jako organ administracji publicznej – może żądać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w pełnym wymiarze w sytuacji, gdy blokowała wcześniej wykonanie tej inwestycji?

Czytaj więcej

Interes prawny w ustaleniu istnienia własnościowego prawa do mieszkania spółdzielczego

Czy osoba wykluczona z grona członków spółdzielni, obciążona prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym, ma interes prawny w ustaleniu istnienia własnościowego prawa do mieszkania?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych