Niedostępność Systemu w podatku akcyzowym i zasady postępowania w takim przypadku

Organem właściwym do potwierdzania niedostępności Systemu został wyznaczony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym określa szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Założenia planowanych zmian przedstawiam poniżej.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.). największe zmiany dotyczą wielkości bonifikaty.

Czytaj więcej

Przedłużone terminy na dostosowanie gminnego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wydłużono terminy na dostosowanie się gmin do wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Zmienione terminy odnoszą się do umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Czytaj więcej

Informowanie o schematach podatkowych

Od 1.1.2019 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące informowania o tzw. schematach podatkowych. W związku z tym Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie dotyczące sposobu przesyłania informacji o nich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Wyłączenie lub ograniczenie pobierania podatku według nowych zasad po przekroczeniu limitu 2 mln zł

Od 1.1.2019 r. obowiązują nowe przepisy określające, w jakich sytuacjach jest wyłączone lub ograniczone pobieranie podatku u źródła przez płatników według nowych zasad po przekroczeniu limitu 2 mln zł.

Czytaj więcej

Zmiana w finansach publicznych

Z dniem 1.1.2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500). Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej prognozy finansowej.

Czytaj więcej

Kto decyduje o wszczęciu procedury legalizacyjnej?

Czy inwestor może samodzielnie zwrócić się do organów nadzoru budowlanego z wnioskiem o wszczęcie procedury legalizacyjnej w przypadku samowoli budowlanej? Sprawa została rozstrzygnięta wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 2333/16).

Czytaj więcej

Przedsięwzięcia niskoemisyjne i gminne programy niskoemisyjne

11.2.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja m.in. ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która dotyczy m.in. programów i przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Czytaj więcej

Planowane zmiany w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Procedowana nowelizacja przepisów o ochronie zwierząt, oparta na projekcie poselskim posłów PIS zgłoszonym w 2017 r. i objętym autopoprawką ze stycznia 2019 r., po wejściu w życie zmieni m.in. zakres i tryb uchwalania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (dalej: Program). Nadal będzie to coroczne zadanie gminy wpisane do katalogu zadań własnych […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł