Nowa dyrektywa rodzicielska

W dniu 20.6.2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, str. 79). Przyjęcie tej dyrektywy skutkuje koniecznością nowelizacji Kodeksu pracy. Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania tej […]

Czytaj więcej

Nowa dyrektywa o warunkach zatrudnienia

W dniu 20.6.2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 186, str. 105). Przyjęcie tej dyrektywy skutkuje koniecznością nowelizacji Kodeksu pracy. Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania tej dyrektywy do 1.8.2022 r.

Czytaj więcej

Dane indentyfikujące uczestnika pracowniczych planów kapistałowych

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; dalej: PPKU) oraz konieczności wdrożenia PPK przez największych przedsiębiorców już od 1 lipca br., wielu Klientów skierowało do naszego Zespołu pytania o ochronę danych osobowych w tym zakresie, w szczególności dotyczącą danych […]

Czytaj więcej

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej

Z dniem 1.3.2020 r. ma wejść w życie regulacja nowelizująca Kodeks spółek handlowych, wprowadzająca m.in. przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej.

Czytaj więcej

Budowa drogi publicznej przez gminę a odliczenie VAT – wyrok NSA

Czy gmina, która wybudowała drogę dojazdową mającą charakter drogi publicznej, w celu podniesienia wartości sprzedawanych działek, może odliczyć z tego tytułu podatek od towarów i usług? Taką sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27.5.2019 r. (I FSK 577/17).

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące egzaminów eksternistycznych

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie MEN z 11.1.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188 ze zm.) ma zostać zastąpione 1.9.2019 r. nowym rozporządzeniem. Wydanie nowego rozporządzenia jest spowodowane przede wszystkim likwidacją gimnazjów i szkół podstawowych 6-letnich.

Czytaj więcej

IV Krajowy Kongres Sekretarzy

W dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbędzie się już po raz czwarty Krajowy Kongres Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST Kongres Sekretarzy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na […]

Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące udziału wykonawców z państw trzecich w rynku zamówień publicznych UE

Komisja Europejska opublikowała 24.7.2019 r. wytyczne dotyczące udziału wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36521). Zawierają one praktyczne porady dla nabywców publicznych w państwach członkowskich, w tym pomagają im określić, którzy oferenci z państw trzecich uzyskali dostęp do rynku zamówień publicznych UE.

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

W trakcie prac parlamentarnych znajdują się dwa rządowe projekty ustaw: projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3624) oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3625). Przepisy projektu ustawy wprowadzającego ustawę określają termin wejścia w życie tzw. ustawy głównej, tj. ustawy – Prawo zamówień publicznych z […]

Czytaj więcej

Gmina może stosować własny prewspółczynnik – interpretacja KIS

Dokonując korekty VAT gmina może zastosować indywidualnie wyliczony prewspółczynnik, oparty na kryterium udziału rocznego sumy określonych w ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych (opodatkowanych) w sumie określonych w ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu transakcji.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych