Przesunięcie na 1.1.2021 r. obowiązku elektronizacji zamówień do progów unijnych

Sejm uchwalił 4.7.2019 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk sejmowy nr 3475), w którym w art. 11 dokonuje się zmiany przepisów ZmZamPublU16.

Czytaj więcej

Zmiana we wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Od 1.7.2019 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

Czytaj więcej

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1.9.2019 r. uchwalone

W dniu 13.6.2019 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszy obszar zmian koncentruje się wokół kwestii związanych z oceną pracy nauczyciela, awansem zawodowym, zawieraniem z nauczycielami umów o pracę na czas określony, a także zasad ustalania dodatku za wychowawstwo oraz jednorazowego świadczenia na start. Regulacje przejściowe ustalają […]

Czytaj więcej

Nowy wzór pomocniczy świadectwa pracy

Z dniem 29.6.2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MRPiPS w sprawie świadectwa pracy, w wyniku której zmieniono wzór pomocniczy świadectwa pracy. Od kiedy należy stosować ten nowy wzór? Czy po zmianie w zakresie art. 221 KP w świadectwach wydawanych po 4.5.2019 r. należało nie podawać już imion rodziców, czy dopiero po obecnej zmianie?

Czytaj więcej

Elektroniczne przesyłanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Od 1.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające sposób przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje

Czytaj więcej

Przekazywanie skargi do sądu administracyjnego

Obowiązują już przepisy rozporządzenia dotyczącego przekazywania dokumentacji skargowej do sądu administracyjnego. Rozporządzenie odnosi się do dokumentów sporządzanych w postaci papierowej oraz w elektronicznej.

Czytaj więcej

Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Od 2.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody, w tym ich rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie programu ochrony powietrza

Od 29.6.2018 r. obowiązują przepisy nowelizujące m.in. ustawę – Prawo ochrony środowiska, dotyczące programów ochrony powietrza. Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w zakresie obowiązków zarządu województwa w sferze tworzenia i monitorowania programu ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Czytaj więcej

Wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób prawnych

Od 11.6.2019 r. obowiązują wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób prawnych: CIT-NZ, CIT/NZI.

Czytaj więcej

Zmiana wzorów informacji dotyczących opłat geologiczno-górniczych

Od 1.7.2019 r. obowiązują zmienione wzory druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego. Zmieniono wzory pięciu formularzy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych