Gmina powinna dochodzić odsetek od zwróconej po terminie dotacji

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 12.10.2021 r. (znak RIO-KF-4104-22/2021). Izba zwróciła m.in. uwagę na naruszenie polegające na nienaliczaniu i niedochodzeniu od beneficjenta dotacji (udzielonej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) odsetek od części dotacji, która została zwrócona gminie już po terminie wynikającym […]

Czytaj więcej

Ważność operatu szacunkowego – 12 miesięcy, chyba że został zaktualizowany

Gmina może wykorzystać operat szacunkowy do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że dokonano jego aktualizacji. Przepisy GospNierU nakładają jednoznaczne wytyczne „czasowe” dotyczące możliwości posługiwania się operatem szacunkowym. Wójt gminy powinien uwzględniać te wymogi przy zbywaniu nieruchomości samorządowych ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Szczecinie z 22.11.2021 r. (WK.0913.1543.38.K.2021; https://szczecin.rio.gov.pl).

Czytaj więcej

Zmiany w korzystaniu ze zwolnień lekarskich przez pracowników od 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym odnośnie do zasiłków chorobowych. Nowelizacja dotyczy przy tym reguł stosowanych wiele lat przy obliczaniu świadczeń. Wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).

Czytaj więcej

Możliwość pomniejszenia dochodu dla celów świadczeń z pomocy społecznej o alimenty

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że należności świadczone przez dłużnika na rzecz funduszu alimentacyjnego nie są alimentami pomniejszającymi przychód ustalany dla prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Dotacja na modernizację systemu grzewczego wyklucza możliwość refundowania już poniesionych wydatków

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze tej Izby z 7.10.2021 r. (Nr 138/g324/D/21). Rozstrzygnięcie to dotyczy uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad udzielania na terenie gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i […]

Czytaj więcej

Wyższa wycena pierwszorazowych porad w poradniach specjalistycznych w niektórych specjalnościach

Na stronach Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano nowe Zarządzenie Nr 188/2021/DSOZ Prezesa NFZ z 24.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zarządzenie wprowadza wyższą wycenę pierwszorazowych porad w poradniach specjalistycznych w specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia.

Czytaj więcej

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie a obowiązki przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne

Przepisy art. 4 ust. 1‒2a CzystGmU wyznaczają jednoznacznie granice, w ramach których rada gminy może konstruować zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Rada gminy musi tych granic przestrzegać ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 25.11.2021 r. (PN-II.4131.338.2021; https://luwwlublinie.bip.gov.pl).

Czytaj więcej

Wgląd do rejestrów publicznych możliwy za pomocą usługi elektronicznej

14 stycznia 2022 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizujących przepisy kilku ustaw regulujące zasady m.in. wglądu do rejestrów publicznych, składania wniosków oraz otrzymywania zaświadczeń za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra informatyzacji.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych

W wykazie prac legislacyjnych pojawiła się zapowiedź nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Zgodnie z przekazanymi informacjami projekt powinien zostać przyjęty przez rząd już w grudniu 2021 r., co oznacza, że sama ustawa może wejść w życie już w pierwszym kwartale 2022 r., jeżeli Parlament sprawnie przyjmie tego rodzaju zmianę. Resortem odpowiedzialnym za nowelizacje ustawy jest […]

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a minimalna ilość miejsc do parkowania

W zakresie ilości miejsc parkowania kluczowe znacznie ma przepis art. 15 ust. 2 pkt 6 PlanZagospU. Rada gminy w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi precyzyjnie określić minimalną ilość miejsc do parkowania ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 24.11.2021 r. (IFIII.4131.1.54.2021; http://dzienniki.slask.eu).

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności