Dane osobowe stron w rejestrze umów

W związku z koniecznością prowadzenia od 1 lipca 2022 r. jawnego rejestru umów w jednostce samorządu terytorialnego mamy obowiązek wprowadzania umów z osobami fizycznymi, pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, umowę zlecenie wykazując ich wynagrodzenie. Czy wprowadzając takie dane nie naruszymy ustawy o ochronie danych osobowych?

Czytaj więcej

Wydanie uwierzytelnionego odpisu dokumentu z akt sprawy

Czy organ, który zakończył już postępowanie wydając decyzję administracyjną, może, na wniosek adresata decyzji, wydać mu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, którego oryginał znajduje się w dokumentach sprawy, ale nie jest organem, który go wytworzył?

Czytaj więcej

Program ochrony środowiska nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Gmina ma prawny obowiązek przyjęcia regulaminu ochrony środowiska, lecz musi tego dokonać z uwzględnieniem odpowiednich wymogów w zakresie publikacji tego aktu prawnego ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.5.2022 r. (Nr 73/2022; http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/).

Czytaj więcej

Diety za podróże służbowe pójdą w górę

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MRiPS, zgodnie z którym planowana jest podwyżka diety z tytułu podróży służbowej o 8 zł do kwoty 38 zł, jest to 20% wzrost tej sumy. Warto wskazać, że to pierwsza podwyżka od prawie 10 lat, ostatnia miała miejsce w 2013 roku.

Czytaj więcej

Wysokość dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego

Rada gminy nie może ustalać wysokości dotacji dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (np. punktu przedszkolnego) w tej samej wysokości, która wynika z ustawy. Musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Może ustalić stawkę dotacji, ale jedynie w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych ‒ uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie z 10.5.2022 r. (Nr XII/852/2022; […]

Czytaj więcej

Sprawozdania półroczne z wykonania budżetu JST mają być fakultatywne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 7.5.2022 r. przewiduje zmianę w zakresie składania przez organ wykonawczy sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu – czynność ta ma być fakultatywna, a nie jak obecnie – obligatoryjna

Czytaj więcej

Termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających realizację zadań związanych z CEP i CEK określi komunikat rządowy

Opublikowano nowelizację przepisów ustaw dotyczącą wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z centralną ewidencją pojazdów (CEP) i centralną ewidencją kierowców (CEK). Termin tego wdrożenia określi komunikat ogłoszony przez właściwych ministrów.

Czytaj więcej

Pracownik urzędu gminy jako członek komisji społecznej przy wynajmie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

W ramach zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego rada gminy nie może wskazywać pracownika urzędu gminy jako członka komisji społecznej. Rada gminy ustalając zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Nie może jednak wkraczać w uprawnienia pracownicze wójta wobec pracowników urzędu gminy ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 11.5.2022 […]

Czytaj więcej

Kogo obciąża remont balkonu w budynku wielomieszkaniowym?

Remont balkonu obciąża wspólnotę mieszkaniową, gdyż wchodzi ona w skład nieruchomości wspólnej ‒ wyr. NSA z 10.3.2022 r., II OSK 835/19.

Czytaj więcej

Powołanie komisji mieszkaniowej a ustalenie zasad wynajmowania lokali z zasobu komunalnego

W ramach zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego nie można delegować na wójta gminy powołania komisji mieszkaniowej. Rada gminy ustalając zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy musi przestrzegać upoważnienia ustawowego. Powinna m.in. uregulować kwestie związane z funkcjonowaniem komisji mieszkaniowej ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 5.5.2022 r. (Nr PN.4131.213.2022; http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/actbymonths).

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności