Kodeks postępowania dla usług online będzie chronił dzieci w Internecie

Dane osobowe, w tym należące do dzieci, przetwarzane są nieustannie z wykorzystaniem licznych aplikacji, programów oraz przeglądarek internetowych. Informacje te wykorzystywane są następnie często w celu doboru reklam konkretnych usług na podstawie specjalnie opracowanego profilu użytkownika. Korzyści pochodzące z gospodarki cyfrowej nie idą jednak w parze z tworzeniem bezpiecznej przestrzeni dla dzieci w Internecie. Przygotowany […]

Czytaj więcej

Zmiany w zasadach wyliczania zaliczek na podatek dochodowy pracowników w 2020 roku

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy płatnicy muszą pamiętać o obniżeniu najniższej stawki podatku z 18% do 17% oraz zwiększeniu zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Koszty w nowej wysokości obowiązują od 1.1.2020 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Ponadto konsekwencją obniżenia stawki podatku dochodowego jest obniżenie kwoty zmniejszającej podatek.

Czytaj więcej

Jaki sąd rozpatruje sprawy odszkodowań łowieckich?

Jaki sąd: powszechny, czy administracyjny rozpatruje sprawy z zakresu szkód łowieckich?

Czytaj więcej

Maksymalna ilość i wartość energii z odnawialnych źródeł do sprzedaży w drodze aukcji w 2020 r.

Od 23.1.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którą można sprzedać w drodze aukcji w 2020 r.

Czytaj więcej

Za zmiany przebiegu sieci energetycznej miasto musi zapłacić – wyrok SN

Czy umowa zawarta między gminną (miejską) jednostką zajmującą się drogami publicznymi a firmą infrastrukturalną (np. spółką energetyczną) może szczegółowo określać sposób rozliczania kosztów publicznych inwestycji drogowych, w tym kosztów przeniesienia sieci, instalacji i urządzeń przesyłowych?

Czytaj więcej

Definicja odpadów według WSA w Poznaniu

Czym są odpady? Jaka jest definicja legalna odpadu?

Czytaj więcej

Starosta nie może wnieść skargi na postanowienie wojewody

Jaki organ jest uprawniony do wniesienia skargi na postanowienie wojewody uchylające postanowienie starosty

Czytaj więcej

Gmina nie może wnieść skargi na decyzję SKO dotyczącą uwarunkowań środowiskowych

Kiedy organ JST ma kompetencję do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej? Czy takie procedowanie wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego, czy też przed sądem administracyjnym?

Czytaj więcej

Zakres obowiązków nakładanych na właścicieli wyprowadzanych zwierząt

Jakie obowiązki, zakazy lub nakazy rada gminy może nakładać na mieszkańców – właścicieli zwierząt domowych w regulaminie utrzymania czystości i porządku?

Czytaj więcej

Organ właściwy do określenia regulaminu cmentarza komunalnego

Jakie regulacje przyznają wójtom, burmistrzom, prezydentom miast kompetencje do stanowienia przepisów w zakresie ustanawiania regulaminów cmentarzy komunalnych?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych