Ograniczenia w rozporządzaniu ziemią rolną w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

Do jakiej kategorii osób mają zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego?

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych związane z elektronizacją zamówień publicznych

Ustawa z 20.7.2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1603), wchodząca w życie 17.10.2018 r., w zakresie zmiany w ZamPublU16 wprowadziła istotne zmiany dotyczące kwestii elektronizacji. Przesunięto w niej bowiem obowiązek pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których […]

Czytaj więcej

Zmiana przesłanki odrzucenia oferty

Od 28.8.2018 r. obowiązuje nowe brzmienie przesłanki odrzucenia oferty wymienionej w art. 89 ust. 1 pkt 7d ZamPublU. Wszedł bowiem w życie art. 80 ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), którym dokonano nowelizacji ZamPublU w tym zakresie.

Czytaj więcej

Altana ogrodowa nie podoba się sąsiadowi – sąd rozstrzygnie spór

Właściciel sąsiedniej działki zażądał interwencji nadzoru budowlanego bo przeszkadzała mu altana sąsiada. Jakie będą konsekwencje dla właściciela altany?

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Co się zmieni w partnerstwie publiczno-prywatnym zgodnie z nowymi przepisami?

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie doradztwa zawodowego

1 września 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN z 16.8.2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675). Nowy akt prawny określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej

Raport NIK: gminy nie radzą sobie ze smogiem

Jakie wnioski płyną z raportu NIK na temat poziomu smogu w gminach?

Czytaj więcej

Wyższe stawki za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych!

Jakie zmiany wprowadza projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracownicze

Z dniem 1.1.2019 r. wejdzie w życie ustawa z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Ustawa ta zawiera nowe upoważnienie dla ministra właściwego ds. pracy i ministra właściwego ds. informatyzacji do wydania rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Rozporządzenie to musi wejść w życie także […]

Czytaj więcej

W 2019 r. płaca minimalna wzrośnie o 150 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wyniesie 2250 zł. Taką stawkę określił rząd. Tym samym pójdą w górę inne świadczenia, zależne od tej kwoty.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł